logo aca

Informació jurídica rellevant

Sentències d'interès

deontologia

2018
STSJ_AS_3203_2018 STSJ_BAL_216_2018 STSJ_BAL_883_2018
STSJ_BAL_886_2018 STSJ_MU_1611_2018 STSJ_MU_2301_2018
2019
SJCA_5260_2019 SJCA_5619_2019 STSJ_AS_758_2019 STSJ_AS_3126_2019
STSJ_AS_3325_2019 STSJ_MU_670_2019 STSJ_NA_659_2019

 

Queixes Torn d'Ofici

STS_2334_2019

 

Tribunal Supremo

SJCA_5260_2019

Al·legacions-observacions normes jurídiques

PROPOSTES EFECTUADES PEL CGAE A INICIATIVES LEGISLATIVES I ALTRES ACTUACIONS PRESENTADES DES DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA DURANT L'ANY 2020.
1.- Propostes que va efectuar en data 26 de març el Consejo General de la Abogacía Española a la Comissió de Coordinació de la Justícia, constituïa a l'empara de l'Ordre SND / 261/2020, de 19 de març, referida a l'assistència lletrada a l'detingut i víctimes de violència de gènere. 26 març 2020.

2.- Propostes de l'CGAE per agilització processal. 6 abril 2020.

3.- Propostes de l'CGAE per a l'elaboració d'un Reial decret llei en matèria d'Administració de Justícia per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19. 20 abril 2020.

4.- Propostes per al denominat PLA D'ACTUACIÓ a què fa referència la disposició addicional dinovena de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19 . 21 abril 2020.

5.- Propostes de l'CGAE per a una Llei d'Agilització Processal posterior a l'estat d'alarma. 11 maig 2020.
Annex 1 Proposta de Modificació Legislativa per a una millora generalitzada de el tractament de la conciliació en la Justícia
Annex 2. Comentaris a la Proposició de Llei de Reforma de la Llei 1/2000, DE 7 de gener, d'enjudiciament civil, i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en matèria de costes de l'procés, presentada pel grup parlamentari socialistes

6-Al·legacions CGAE Avantprojecte Llei de Mediació. Informe emès pel Consejo General de la Abogacía Española a l'Avantprojecte de Llei d'Impuls de la Mediació. Febrer de 2019.

PROPOSTES EFECTUADES PEL CGAE A INICIATIVES LEGISLATIVES I ALTRES ACTUACIONS PRESENTADES DES DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA DURANT L'ANY 2021.

1.-  Observacions de l' Consejo General de l'Advocacia a l'Avantprojecte de Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa de Servei Públic de Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985 d'1 de juliol, de l'Poder Judicial, per a la implantació dels Tribunals d'Instància i les Oficines de Justícia en els municipis. Maig de 2021

2.-  Observacions de l' Consejo General de l'Advocacia a l'Avantprojecte de Llei de Mesures d'Eficiència Processal de Servei Públic de Justícia. febrer 2021

3- Observacions de l' Consejo General de la Abogacía Española a l'Avantprojecte de Llei d'enjudiciament criminal. Març de 2021

 

PROPOSTES EFECTUADES PEL CGAE A INICIATIVES LEGISLATIVES I ALTRES ACTUACIONS PRESENTADES DES DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA 2022 i 2023.

1.- Al·legacions al tràmit de consulta pública sobre el Projecte de Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions de l'Advocacia i la Procura

2.- Al·legacions al tràmit d'audiència i informació pública en relació amb l'Avantprojecte de Llei Reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual es transposa la directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió

3.- Al·legacions al tràmit de consulta pública sobre l'Avantprojecte de Llei pel qual es regula el procediment d'avaluació de l'edat

4.- Observacions que es presenten pel Consejo General de la Abogacía Española al Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta, aprovat pel Reial Decret 141/2021 de 9 de març

5.- Al·legacions al tràmit d'audiència i informació pública en relació amb el Projecte de Reial Decret pel qual aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions de l'Advocacia i la Procura

6.- Al·legacions al tràmit d'audiència prèvia a l'Avantprojecte de Llei per la qual es regula el procediment d'avaluació de l'edat

7.- Al·legacions en el tràmit d'audiència i informació pública al Projecte d'Ordre Ministerial, per la qual es modifica l'Ordre JUS/1625/2016, de 30 de setembre, sobre la tramitació dels procediments de concessió de la nacionalitat espanyola per residència

8.- Proposta de modificació de l'articulat de l'Avantprojecte de llei orgànica del dret de defensa

9.- Proposta de modificació de l'articulat de l'Avantprojecte de Llei Orgànica Integral contra el tràfic i l'explotació d'éssers humans

10.- Al·legacions del Consejo General de la Abogacía Española en el tràmit de consulta pública sobre el Reial decret pel qual es desplega el Reglament de l'Administració Concursal

11.- Informe a l'Avantprojecte de llei orgànica de representació paritària de dones i homes en òrgans de decisió

12.-Propostes esmenes Congrés Nacional de l'Advocacia al Projecte de LO de Dret de Defensa

PROPUESTAS EFECTUADAS POR EL CGAE A INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES PRESENTADAS DESDE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL AÑO 2022.

1.- Al·legacions del Consejo General de la Abogacía Española en el tràmit d'audiència prèvia a l'Avantprojecte de Llei de creació de l'Autoritat Administrativa Independent de Defensa del Client Financer

2.- Observacions de l' Consejo General de la Abogacía Española al Projecte de Reial decret pel qual modifica el Reial decret 472/2021

PROPOSTES EFECTUADES PEL CGAE A INICIATIVES LEGISLATIVES I ALTRES ACTUACIONS PRESENTADES DES DEL MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS 2022 i 2023 .

1.- Al·legacions en el tràmit d'audiència i informació pública en relació amb el Projecte de Reial decret pel qual es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de reformar-la Llei orgànica 2/2009, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril

2.- Al·legacions al tràmit de consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte normatiu relatiu a la transposició de la Directiva (UE) 2021/1883 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2021, relativa a les condicions d'entrada i residència de nacionals de països tercers amb fins d'ocupació d'alta qualificació, i pel qual es deroga la Directiva 2009/50/CE del Consell (Directiva Targeta Blava)

 

INFORMES-APORTACIONS DEL CGAE A PROPOSTES I INICIATIVES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1.- Informe d'Al·legacions de l'CGAE a el Primer Document de Treball sobre Mesures Organitzatives i Processals per al Pla de Xoc en l'Administració de Justícia després de l'Estat d'alarma elaborat i remès pel CGPJ. 14 abril 2020.
2.- Informe-Aportacions de l'CGAE a el Document de Treball sobre mesures destinades a Col·lectius Especialment Vulnerables per al Pla de Xoc de l'Administració. 21 abril 2020.

ALTRES
Observacions efectuades pel CGAE sobre Consulta Pública per a l'elaboració d'una Carta de Drets Digitals.

Altres documents de caràcter jurídic

Informes de la Comissió Jurídica

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Actes dels plens

2023 2022 2021 2020 2019 Altres

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 07