normativa Professional

1. Constitució espanyola

La legislació continguda en la secció Normativa professional té únicament un caràcter informatiu.

Enllaços relacionats:
CONSTITUCIÓ

2. Llei Orgànica de l'Poder Judicial

La legislació continguda en la secció Normativa professional té únicament un caràcter informatiu
Llei Orgànica de l'Poder Judicial

3. Estatut General de l'ABOGACÍA ESPAÑOLA

Estatut General de l' Abogacía Española

4. Defensa i assistència jurídica gratuïta

La legislació continguda en la secció Normativa professional té únicament un caràcter informatiu.

Enllaços Relacionats

5. Ordre Ministerial d'Accés a el Servei de Torn d'Ofici

L'Ordre de 3 de juny de 1997 estableix els requisits generals mínims de formació i especialització necessaris per prestar els serveis d'assistència jurídica gratuïta.
Enllaços Relacionats
Ordre de 3 de juny de 1997

6. Formació de l'advocat

La legislació continguda en la secció Normativa professional té únicament un caràcter informatiu.
Enllaços Relacionats

7. Deontologia

En els últims anys s'han produït unes reformes legals de gran transcendència que han afectat de manera especial a l'ordenació de les professions col·legiades; en concret, ens referim a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals; la Llei 34/20006, d'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals i el Reglament que la desenvolupa, Reial Decret 775/2011, de 3 de juny; i la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia.
Davant d'aquestes modificacions en el nostre ordenament jurídic i per a la seva adaptació a elles, aquest Consejo General està procedint a la reforma de l'Estatut General. El Ple de l' Consejo General de l'Advocacia va aprovar el 6 de març de 2019 el Codi Deontològic de l'Advocacia l'entrada en vigor tindrà lloc el 8 de maig de 2019, aprofitant la celebració de la XII Congrés Nacional de l'Advocacia, que se celebra a Valladolid de l'8 a l'11 de maig, per a la seva presentació.

Enllaços Relacionats

8. Relació laboral de caràcter especial dels advocats i advocades

La legislació continguda en la secció Normativa professional té únicament un caràcter informatiu.

Enllaços Relacionats
RD 1331/2006, de 17 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels advocats

9. Col·legis Professionals i Consejo General

La legislació continguda en la secció Normativa professional té únicament un caràcter informatiu.
Enllaços Relacionats
Llei 2/1974, de 23 de febrer, sobre Col·legis Professionals

10. Reglament de Règim Interior de l' Consejo General de l'ABOGACÍA ESPAÑOLA

Enllaços Relacionats

Reglament de Règim Interior del Consejo General de la Abogacía Española 2022

11. Llei de Societats Professionals

La legislació continguda en la secció Normativa professional té únicament un caràcter informatiu.
Aquesta Llei entra en vigor el 16 de juny del 2007.
Enllaços Relacionats
Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals

12. Reglament de Procediment Disciplinari

Enllaços Relacionats
Reglament de Procediment Disciplinari 2009

13. Drets Fonamentals i Llibertats

La legislació continguda en la secció Normativa professional té únicament un caràcter informatiu.
Enllaços Relacionats

14. Llei d'Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics

Enllaços Relacionats

 

15. Unió Europea

La legislació continguda en la secció Normativa professional té únicament un caràcter informatiu.
La Directiva 89/48 / CEE, de el Consell, de 21 de desembre de 1988 relativa a un sistema general de recocimiento dels títols d'ensenyament superior que sancionen formacions professionals d'una durada mínima de tres anys queda derogada per la Directiva 2005/36 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 7 de setembre de 2005 de el reconeixement de qualificacions professionals. La data límit per a la seva transposició a el Dret nacional és el 20 d'octubre del 2007.

Enllaços Relacionats

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 24