Canal de denúncies internes

El Consejo General de l'ABOGACÍA ESPAÑOLA en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, ha desenvolupat i implantat el sistema de gestió interna d'informació de la Advocacia, i dins aquest sistema ha implantat el canal intern d'informació, a disposició d'aquelles persones que estan vinculades a aquest Consejo General, vulguin informar sobre possibles irregularitats i actes de corrupció de manera confidencial i protegida.

D'acord amb els principis de transparència i salvaguarda contemplats a la llei, aquest canal garanteix la confidencialitat de la identitat de la persona que vulgui informar, així com la prohibició de represàlies i la protecció davant de conseqüències adverses derivades de la denúncia. Tots els informes rebuts seran tractats amb la màxima serietat i confidencialitat, i s'adoptaran les mesures necessàries per investigar i sancionar qualsevol infracció normativa o acte de corrupció denunciat de manera justa i efectiva.

L´objectiu d´aquest canal de denúncies és brindar a les persones un espai segur i fiable on puguin fer sentir la seva veu i contribuir a la lluita contra la corrupció. A través d'aquest canal de denúncies, es convida totes aquelles persones que tinguin informació rellevant sobre possibles infraccions normatives o actes corruptes a què es manifestin i aportin el seu testimoni de manera responsable. Junts podem construir una societat més justa i íntegra, on prevalguin els valors ètics i es combati activament la corrupció en totes les seves formes.

La Informació (Denúncia) es pot fer amb identificació de l'informant (denunciant), o fins i tot de forma anònima. Tingues en compte que si s'opta per l'anonimat, la persona informant no podrà rebre informació de l'evolució de la mateixa, sinó que només podrà veure el progrés del seu estat, accedint directament a l'opció seguiment amb l'ID que se li facilitarà al final de l'enviament de la informació (Denúncia).


La Informació (Denúncia) es pot fer amb identificació de l'informant (denunciant), o fins i tot de forma anònima. Tingues en compte que si s'opta per l'anonimat, la persona informant no podrà rebre informació de l'evolució de la mateixa, sinó que només podrà veure el progrés del seu estat, accedint directament a l'opció seguiment amb l'ID que se li facilitarà al final de l'enviament de la informació (Denúncia).

Tingues en compte que tant l'informant com les persones afectades per la denúncia tindran dret a la preservació de la seva identitat, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. A més, les persones informants compten amb una sèrie de drets, quan les informacions que proporcionin compleixin els requisits dels articles 2 i 35 d'aquesta norma, entre els quals destaca la prohibició de represàlies (article 36). Considera també les mesures de suport i de protecció davant de les represàlies que la Llei recull als seus articles 37 i 38.

No obstant això, tingues també en consideració que “comunicar o revelar públicament informació sabent la seva falsedat” es considera infracció molt greu i que la Llei preveu multa des de 30.001 fins a 300.000 euros per a les persones físiques que la cometin [articles 63.1.f) i 65.1.a) de la Llei esmentada].

Accedir