deontologia

Sobre la Comissió de Recursos i Deontologia

Aquesta Comissió té com a funció essencial l'exercici de la potestat disciplinària professional en l'àmbit competencial que li està atribuït, pel que li correspon examinar, revisar i resoldre els recursos d'alçada que s'interposen contra els acords adoptats en matèria disciplinària per les Juntes de Govern d'aquells col·legis d'advocats la revisió estigui subjecta a la competència de l' Consejo General.

advocacia

normativa Professional

Accedir
Deontologia

Blog de Deontologia

Accedir