Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL CONSEJO GENERAL DE L'ABOGACÍA ESPAÑOLA

 

Dades de l'titular de la pàgina

De conformitat amb el que estableix la Llei 34 / 2.002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Corporació de Dret Públic que es regeix per l'Estatut General de la Abogacía Española, Aprovat mitjançant Reial Decret 658 / 2.001, de 22 de juny, és el titular de la pàgina web el nom de domini és www.abogacia.es i l'adreça de correu electrònic és informació@abogacia.es. Amb telèfon +34915232593 i fax +34915327836.

La seu de l' Consejo General de la Abogacía Española s'ubica al passeig de Recoletos, 13, 28004 - Madrid. El seu CIF és Q-2863006-I.

 

Dades que recollim

La visita a aquesta pàgina web no implica que l'usuari faciliti dades personals.

Les dades que en el seu cas siguin facilitades pels usuaris podránser tractats pelConsejo General de la Abogacía Española pel que fa responsable de l'tractament, sent en tot moment conservats i tractats en territori Europeu.

Quan per demanar aquestes dades de caràcter personal s'utilitzin formularis, la identificació de l'usuari s'entén que és correcta, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis disponibles a la nostra pàgina web yquien respon de la seva veracitat. Així mateix s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori dels camps o respostes a emplenar. La informació obligatòria s'identifica amb un asterisc. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació de el servei o informació sol·licitada. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb la finalitat de prestar de la millor manera el servei demandat o la informació sol·licitada.

 

Protecció de dades

De conformitat amb l'article 13 de l'Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades) l'informem del següent

En el Consejo General de la Abogacía Española estem compromesos amb la protecció de la informació que gestionem, no només pel degut compliment de la normativa que ens regula, sinó per la confidencialitat de les dades personals que ens són encomanats, de forma concreta per la informació que rebem a través de la nostra pàgina web.

En aquesta línia, i d'acord a l'deure de transparència que ha d'observar una corporació com la nostra, ens preocupem pels nostres usuaris i la seva privacitat complint amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. Amb aquesta finalitat posem a la seva disposició la informació relativa a l'tractament de dades personals que duem a terme, amb l'objectiu que, en tot moment, conegui com tractem les seves dades i els drets que té com a titular dels mateixos.

 

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

Identitat de l'Responsable:Consejo General de la Abogacía Española
Domicili: Passeig de Recoletos, 13, 28004 - Madrid.
Telèfon de contacte: 915232593
Adreça electrònica: informacion@abogacia.es

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCION DE DADES

Passeig de Recoletos, 13. 28004- Madrid.
informacion@abogacia.es

¿AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES?

Les dades que ens facilita podran ser utilitzats per als fins següents:

 • Poder contactar amb vostè;
 • Atendre, tramitar i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos;
 • Gestionar les tasques bàsiques d'administració;
 • Mantenir-lo informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils de qualsevol informació que poguessin resultar del seu interès;
 • Anàlisis estadístiques de visites a la web i comportaments dels seus Usuaris en la mateixa.
 • Gestionar la seva participació en els cursos de formació
 • Gestionar adequadament la seva participació en concursos organitzats per la Abogacía Española
 • Gestionar adequadament la navegació a través de el present lloc web.
 • Per a l'exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus

La informació facilitada podrà ser sotmesa a tractament per crear un perfil que ens permeti oferir-li la informació que més li pugui interessar.

Així mateix, l'informem que en base a aquest possible perfil no es prenguessin decisions automatitzades.

 

¿QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ AMB LA QUAL TRACTEM LES DADES?

El tractament de les seves dades per a la gestió de la subscripció a la newsletter, la participació en concursos o l'assistència a cursos de formació en línia es basa en el seu consentiment a l'facilitar-los en el moment de la subscripció o inscripció.

El tractament de les dades per a l'enviament d'informació es basa en l'interès legítim que té el Consejo General de la Abogacía Española a mantenir una línia de comunicació que permeti als subscriptors tenir formació contínua en el seu àmbit professional. Aquest interès s'alinea amb l'obligació estatutària que té aquest Consejo General, Segons els apartats a), e) i z) de l'article 68 de Reial Decret 658/2001, de 22 de juny, pel qual s'aprova l'Estatut General de la Abogacía Española, De vetllar pel prestigi de la professió, així com amb les funcions que li corresponen segons l'article 5. j) de la Llei 2/1974, de Col·legis Professionals, que atribueix a el Consell l'organització d'activitats i serveis comuns d'interès per els col·legiats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de previsió i altres anàlegs. Quan l'enviament de la informació respongui a l'exercici de potestats públiques de el Consell, el tractament necessari per a això es basarà en el compliment de la seva missió d'interès públic o en l'exercici dels poders públics que corresponen a el Consell.

El Consejo General de la Abogacía Española sota l'empara de l'interès legítim que li correspon podrà realitzar els tractaments que siguin estrictament necessàries per a l'administració interna de la pàgina web, anàlisis estadístiques de visites a la web i comportaments dels seus Usuaris.

Finalment, El Consejo General de la Abogacía Española té obligació legal necessària per tractar les dades d'usuaris que sol·licitin l'exercici o la defensa de les reclamacions en compliment de l'article 68 de Reial Decret 658/2001, de 22 de juny, pel qual s'aprova l'Estatut General de la Abogacía Española.

 

DRET A RETIRAR EL SEU CONSENTIMENT

En qualsevol moment pot retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a la gestió de la subscripció, la participació en concursos o l'assistència a cursos de formació en línia, i en aquest cas ens veurem obligats a anul·lar aquesta subscripció -i deixarà de rebre la newsletter - o deixar sense efecte la seva participació en els concursos o en els cursos de formació on line.

 

¿Al fet que DESTINATARIS ES COMUNIQUESSIN SUSDATOS?

El Consejo General de la Abogacía Española no cedirà les dades que ens ha facilitat excepte requeriment judicial o de l'Administració Pública en l'exercici de les seves potestats.

 

QUANT TEMPS conservarem LES DADES?

Les dades seran conservades durant el temps imprescindible en funció de la finalitat per la qual van ser facilitades o recaptats, sense perjudici, si és el cas, l'exercici del seu dret de supressió.

En relació amb el tractament necessari per a l'enviament d'informació mantindrem les seves dades en el sistema fins que no ens demani la seva supressió.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Tindrà dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

En relació amb les seves dades personals té dret a:

 • Accedir als mateixos.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al seu tractament.
 • Sol·licitar la seva portabilitat en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica.

Podrà exercir aquests drets davant el Consejo General de la Abogacía Española.Per això podrà dirigir-se per escrit a Consell a l'adreça indicada més enrere (apartat relatiu a la identitat i dades de contacte de l'Responsable), acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de document oficial d'identificació, o enviant un correu electrònic que inclogui signatura electrònica , amb l'objecte d'acreditar la seva identitat, a informacion@abogacia.es.

 

DRET A PRESENTAR RECLAMACIÓ DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL

En tot moment podrà presentar reclamació davant l'Agència de Protecció de dades competent.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, imatges, fotografies, sons, animacions, programari, textos, així com la informació i, en definitiva, els elements continguts a la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de l' Consejo General de la Abogacía Española. En tot cas, l'usuari podrà visualitzar-los i utilitzar-los per a ús personal, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials i, en conseqüència, no estant permesa la reproducció i / o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió, modificació , transformació o descompilació, etc., sense el permís previ i per escrit de titular. Quan s'autoritzi la reproducció s'ha d'indicar la procedència de la informació.

 

Mesures tècniques i organitzatives

El Consejo General de la Abogacía Española ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent, sent els nivells de seguretat els adequats a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat a les dades que ens faciliten.

 

Utilització de Cookies

El Consejo General de la Abogacía Españolautilitza Cookiespropias de sessió amb l'única finalitat de facilitar als usuariosla navegació en la present pàgina web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen. Per tant no s'utilitzen cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés.

Aquest portal web titularidaddel Consejo General de la Abogacía Españolaconté enllaços a llocs web de tercers. A l'accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies des de les opcions de configuració del seu navegador.

El Consejo General de l'Advocacia amb l'única finalitat de millorar el servei analitza el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització.

 

Exempció de responsabilitat

El present lloc web ofereix informació de l'advocacia institucional espanyola, programes i activitats realitzats pels Il·lustres Col·legis d'Advocats i consells autonòmics d'Advocats i informació jurídica d'utilitat per al ciutadà i la societat en general.

Aquesta informació és de caràcter general, no aborda circumstàncies específiques relatives a persones i organismes concrets que no formin part de l'advocacia institucional. Tampoc ofereix assessorament professional o jurídic. Si desitja efectuar una consulta jurídica, haurà de dirigir-se sempre a un professional degudament qualificat.

El Consejo General de la Abogacía Española considera essencial el foment de l'accés de el públic a la informació continguda en aquest lloc web i, per això, posa tot el seu interès en la posada a el dia de el mateix tractant de corregir els errors que els siguin assenyalats, a fi que la informació que conté sigui d'utilitat per a les persones interessades.

Els continguts incorporats a el lloc web han estat elaborats, en tot moment, de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que el Consejo General de la Abogacía Española no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l'esmentada informació ni garanteix l'exactitud ni la posada a el dia de la informació que pot obtenir de la mateixa, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, materials, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

En el cas de legislació i la resta de normes, així com de resolucions o sentències, serà el text oficial publicat en els respectius butlletins el que prevalgui en cas de divergències amb la versió electrònica inserida en aquest lloc web.

El Consejo General de la Abogacía Española nose fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, irrogada com a conseqüència de decisions adoptades sobre la base de la informació disponible a la web de la seva titularitat, atès que per altres, la mateixa, així com els seus continguts poden ser variats, modificats i / o suprimits en qualsevol moment sense necessitat legal de previ avís.

Així mateix, no es fa responsable dels possibles danys que es podrien derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a el titular d'aquesta pàgina web , dels retards o bloquejos en l'ús d'aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.

Aquesta pàgina web té enllaços i connexions amb altres llocs i pàgines web de caràcter institucional sense que per això el Consejo General de la Abogacía Española pugui respondre de la qualitat, exactitud i veracitat dels continguts de les mateixes pel que no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, irrogada com a conseqüència de decisions adoptades sobre la base de la informació disponible a les esmentades pàgines. La presència d'aquests enllaços a la present pàgina web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es troben. D'aquesta manera, el Consejo General de la Abogacía Española no es responsabilitza el contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió per l'ús de qualsevol contingut, producte o serveis disponibles en els llocs web als que es dirigeixin els enllaços.

 

Transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu la seva aplicació a les corporacions de dret publicoen seu article 2.

El Consejo General de la Abogacía Española compta amb un apartat específic o "banner" denominat Transparència que compleix de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació institucional que publica, així com la seva identificació i localització.

El contingut de la informació publicada en aquest portal consta de forma clara, estructurada i comprensible per als interessats. A més la informació es publica de forma comprensible, d'accés fàcil i gratuït.

El Consejo General de la Abogacía Española disposa en l'Transparència d'un "Bústia d'atenció a l'ciutadà".

 

Modificació de la política de privacitat i protecció de dades

El Consejo General de la Abogacía Española es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i de protecció de dades per adaptar novetats legislatives, de manera que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l'anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regeixen per les normes previstes en el moment en què l'usuari va accedir a el lloc web per al seu establiment, sense perjudici del que estableix el Reglament General de protecció de Dades.

 

Legislació aplicable i tribunals competents

La legislació aplicable és l'espanyola i per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d'aquesta web, així com de la inscripció o contractació que es pogués realitzar a través d'ella, es declara com a jurisdicció competent als jutjats i Tribunals de Madrid.

En cas de dubte, suggeriment o comentari contacti amb nosaltres mitjançant el correu electrònic a informació@abogacia.es.

CONSEJO GENERAL DE L'ABOGACÍA ESPAÑOLA © TOTS ELS DRETS RESERVATS