Avís legal i Política de protecció de dades

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I TITULAR DEL PORTAL DE SERVEIS DE L'ADVOCACIA

Consejo General de la Abogacía Española
Adreça: Passeig de Recoletos, 13, 28004 - Madrid.
Telèfon de contacte: 915232593
Adreça electrònica: informacion@abogacia.es

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Passeig de Recoletos, 13. 28004- Madrid.
informacion@abogacia.es

De conformitat amb el que estableix la Llei 34 / 2.002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en avant el Reglament General de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant la LOPD-GDD), s'informa que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Corporació de Dret Públic que es regeix per l'Estatut General de la Abogacía Española, Aprovat mitjançant Reial Decret 658 / 2.001, de 22 de juny, és el titular del Portal de Serveis de l'Advocacia el nom de domini és www.abogacia.es i l'adreça de correu electrònic és informacion@abogacia.es

DADES que recollim

La visita a aquest Portal de Serveis no implica que l'usuari faciliti dades personals.
Les dades que en el seu cas siguin facilitades pels usuaris podran ser tractats pel Consejo General de la Abogacía Española pel que fa responsable de l'tractament, sent en tot moment conservats i tractats d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Quan per demanar dades de caràcter personal s'utilitzin formularis, la identificació de l'usuari s'entén que és correcta, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis disponibles al nostre Portal de Serveis i qui respon de la seva veracitat . Així mateix s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori dels camps o respostes a emplenar. La informació obligatòria s'identifica amb un asterisc. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació de el servei o informació sol·licitada. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb la finalitat de prestar de la millor manera el servei demandat o la informació sol·licitada.

Protecció de dades

De conformitat amb l'article 13 de l'Reglament General de Protecció de dades i l'art 11 de la LOPD-GDD, l'informem del següent:

En el Consejo General de la Abogacía Española estem compromesos amb la protecció de la informació que gestionem, no només pel degut compliment de la normativa que ens regula, sinó per la confidencialitat de les dades personals que ens són encomanats, de forma concreta per la informació que rebem a través del nostre portal de serveis

En aquesta línia, i d'acord a l'deure de transparència que ha d'observar una corporació com la nostra, ens preocupem pels nostres usuaris i la seva privacitat complint amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. Amb aquesta finalitat posem a la seva disposició la informació relativa a l'tractament de dades personals que duem a terme, amb l'objectiu que, en tot moment, conegui com tractem les seves dades i els drets que té com a titular dels mateixos.

¿AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES?

Les dades que ens facilita podran ser utilitzats per als següents fins, ◦

Poder relacionar-nos amb vostè;

 • Atendre, tramitar i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos;
 • Gestionar les tasques bàsiques d'administració;
 • Mantenir-lo informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils de qualsevol informació que poguessin resultar del seu interès;
 • Tractar les seves dades, a través dels mitjans d'identificació admesos pel CGAE, amb l'objecte de poder oferir els serveis més adequats al seu perfil professional
 • Anàlisis estadístiques de visites a l'Portal de Serveis i comportaments dels seus Usuaris en la mateixa.
 • Gestionar la seva participació en els cursos de formació
 • Gestionar adequadament la seva participació en concursos organitzats per la Abogacía Española
 • Gestionar adequadament la navegació a través de el present lloc web.
 • Per a l'exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus
 • La informació que ens facilita a l'hora d'identificar-serà contrastada, i si és el cas completat amb les nostres bases de dades

¿QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ AMB LA QUAL TRACTEM LES DADES?

D'acord amb l'article 6.2 de la LOPD-GDD, pel fet de seguir navegant a la zona privada del Portal de serveis de l'Advocacia, s'entén que accepta de forma expressa totes les finalitats establertes en la present Política de Privadesa i Protecció de dades.

De manera específica, el tractament de les seves dades per a la gestió de la subscripció a la newsletter, la participació en concursos o l'assistència a cursos de formació en línia es basa en el seu consentiment a l'facilitar-los en el moment de la subscripció o inscripció.

El tractament de les dades, quan no es sol·liciti el consentiment específic, per a l'enviament d'informació es basa en l'interès legítim que té el Consejo General de la Abogacía Española a mantenir una línia de comunicació que permeti als usuaris de l'portal rebre informació en el seu àmbit professional.

Aquest interès s'alinea amb l'obligació estatutària que té aquest Consejo General, Segons els apartats a), e) i z) de l'article 68 de Reial Decret 658/2001, de 22 de juny, pel qual s'aprova l'Estatut General de la Abogacía Española, De vetllar pel prestigi de la professió, així com amb les funcions que li corresponen segons l'article 5. j) de la Llei 2/1974, de Col·legis Professionals, que atribueix a el Consell l'organització d'activitats i serveis comuns d'interès per els col·legiats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i de previsió i altres anàlegs. Quan l'enviament de la informació respongui a l'exercici de potestats públiques de el Consell, el tractament necessari per a això es basarà en el compliment de la seva missió d'interès públic o en l'exercici dels poders públics que corresponen a el Consell.

El Consejo General de la Abogacía Española sota l'empara de l'interès legítim que li correspon podrà realitzar els tractaments que siguin estrictament necessàries per a l'administració interna de el portal de Serveis, anàlisis estadístiques de visites a aquest i comportaments dels seus Usuaris.

Finalment, El Consejo General de la Abogacía Española té obligació legal per tractar les dades d'usuaris que sol·licitin l'exercici o la defensa de les reclamacions en compliment de l'article 68 de Reial Decret 658/2001, de 22 de juny, pel qual s'aprova l'Estatut General de la Abogacía Española.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Tindrà dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen.

En relació amb les seves dades personals té dret a:

 • Accedir als mateixos.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al seu tractament.
 • Sol·licitar la seva portabilitat en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica.
 • No ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Podrà exercir aquests drets davant el Consejo General de la Abogacía Española. Per a això podrà dirigir-se per escrit a Consell a l'adreça indicada més enrere (apartat relatiu a la identitat i dades de contacte de l'Responsable), acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de document oficial d'identificació, o enviant un correu electrònic que inclogui signatura electrònica, amb l'objecte d'acreditar la seva identitat, a informacion@abogacia.es

DRET A RETIRAR EL SEU CONSENTIMENT

L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

DRET A PRESENTAR RECLAMACIÓ DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL

En tot moment podrà presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: Carrer Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. (www.aepd.es

BAIXA DEL PORTAL DE SERVEIS DE L'ADVOCACIA

Si desitja sol·licitar la baixa de l'Porta de l'Serveis de l'Advocacia, li preguem remeti la seva sol·licitud per correu postal a l'adreça dalt indicada, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de DNI, o per correu electrònic signat amb certificat digital amb l'objecte d'acreditar la seva identitat a informacion@abogacia.es

Li recordem que per procedir a una baixa total de el servei ha d'eliminar amb caràcter previ qualsevol tipus de subscripció que hagi gestionat a través d'aquest portal.

La baixa en algun servei particularitzat o en alguna newsletter específica les haurà de realitzar en l'apartat corresponent de Mi Abogacía

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

El Consejo General de la Abogacía Española podrà cedir les seves dades a Òrgans judicials; Administracions Públiques; Consells autonòmics; col·legis professionals.
Si l'ús d'algun dels serveis suposa la cessió a qualsevol altre destinatari s'informarà en la política de privacitat específica de el servei.

Transferències internacionals

El Consejo General de la Abogacía Española no realitzarà transferències internacionals de dades de caràcter personal.

QUANT TEMPS conservarem LES DADES?

Les dades seran conservades durant el temps imprescindible en funció de la finalitat per la qual van ser facilitades o recaptats, sense perjudici, si és el cas, l'exercici del seu dret de supressió. En relació amb el tractament necessari per a l'enviament d'informació podrem conservar les seves dades fins que no ens demani la seva supressió.

MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

El Consejo General de la Abogacía Española ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent, sent els nivells de seguretat els adequats a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat a les dades que ens faciliten.

En particular, les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) de Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de l' Consejo General de l'Advocacia.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Per conèixer la Política de Cookies de l' Consejo General de la Abogacía Española accedeixi a el següent www.abogacia.es/informacion-sobre-cookies/

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El Consejo General de la Abogacía Española es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i de protecció de dades per adaptar novetats legislatives, de manera que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l'anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regeixen per les normes previstes en el moment en què l'usuari va accedir a el lloc web per al seu establiment, sense perjudici del que estableix el Reglament General de protecció de Dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El codi font, els dissenys gràfics, imatges, fotografies, sons, animacions, programari, textos, així com la informació i, en definitiva, els elements continguts a la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de l' Consejo General de la Abogacía Española. En tot cas, l'usuari podrà visualitzar-los i utilitzar-los per a ús personal, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials i, en conseqüència, no estant permesa la reproducció i / o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió, modificació , transformació o descompilació, etc., sense el permís previ i per escrit de titular. Quan s'autoritzi la reproducció s'ha d'indicar la procedència de la informació.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

El web del Portal de Serveis ofereix informació de l'advocacia institucional espanyola, programes i activitats realitzats pels Il·lustres Col·legis d'Advocats i consells autonòmics d'Advocats i informació jurídica d'utilitat per al ciutadà i la societat en general.

Aquesta informació és de caràcter general, no aborda circumstàncies específiques relatives a persones i organismes concrets que no formin part de l'advocacia institucional. Tampoc ofereix assessorament professional o jurídic. Si desitja efectuar una consulta jurídica, haurà de dirigir-se sempre a un professional degudament qualificat.

El Consejo General de la Abogacía Española considera essencial el foment de l'accés de el públic a la informació continguda en aquest Portal i, per això, posa tot el seu interès en la posada a el dia de el mateix tractant de corregir els errors que els siguin assenyalats, a fi que la informació que conté sigui d'utilitat per a les persones interessades.

Els continguts incorporats en aquest Portal han estat elaborats, en tot moment, de bona fe amb el propòsit de donar informació i prestar serveis als usuaris, de manera que el Consejo General de la Abogacía Española no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l'esmentada informació ni garanteix l'exactitud ni la posada a el dia de la informació que pot obtenir de la mateixa, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, materials, formals o numèrics que pugui contenir el Portal

En el cas de legislació i la resta de normes, així com de resolucions o sentències, serà el text oficial publicat en els respectius butlletins el que prevalgui en cas de divergències amb la versió electrònica inserida en aquest Portal.

El Consejo General de la Abogacía Española no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, irrogada com a conseqüència de decisions adoptades sobre la base de la informació disponible a la web de la seva titularitat, atès que per altres, la mateixa, així com els seus continguts poden ser variats, modificats i / o suprimits en qualsevol moment sense necessitat legal de previ avís.

Així mateix, no es fa responsable dels possibles danys que es podrien derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a titular d'aquest portal, dels retards o bloquejos en l'ús d'aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.

El Portal de Serveis de l'Advocacia té enllaços i connexions amb altres llocs i pàgines web de caràcter institucional sense que per això el Consejo General de la Abogacía Española pugui respondre de la qualitat, exactitud i veracitat dels continguts de les mateixes pel que no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, irrogada com a conseqüència de decisions adoptades sobre la base de la informació disponible a les esmentades pàgines. La presència d'aquests enllaços en el present Portal té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es troben. D'aquesta manera, el Consejo General de la Abogacía Española no es responsabilitza el contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió per l'ús de qualsevol contingut, producte o serveis disponibles en els llocs web als que es dirigeixin els enllaços.

Tots els elements que formen el Portal de Serveis de l'Advocacia, així com la seva estructura, disseny, codi font, i els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de Abogacía Española o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics

El Consejo General de la Abogacía Española prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L'ús dels continguts ha de respectar la seva llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de l' Consejo General de l'Advocacia.

Transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu la seva aplicació a les corporacions de dret públic en el seu article 2.

El Consejo General de la Abogacía Española compta amb un apartat específic o "banner" denominat Transparència que compleix de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació institucional que publica, així com la seva identificació i localització.

El contingut de la informació publicada en aquest portal consta de forma clara, estructurada i comprensible per als interessats. A més la informació es publica de forma comprensible, d'accés fàcil i gratuït. el Consejo General de la Abogacía Española disposa en l'Transparència d'un "Bústia d'atenció a l'ciutadà".

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

La legislació aplicable és l'espanyola i per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d'aquesta web, així com de la inscripció o contractació que es pogués realitzar a través d'ella, es declara com a jurisdicció competent als jutjats i Tribunals de Madrid.

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE POLÍTICA DE PRIVACIÓN DEL SERVEI DE BIBLIOTECA DIGITAL

El Consejo General de la Abogacía Española declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que la Biblioteca pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb nosaltres.

Tots els continguts inclosos dins de Bibliotecari ho estan d'acord amb els contractes i convenis subscrits i signats amb els respectius editors i / o productors de el contingut, incloent-se en aquests acords les pertinents clàusules de salvaguarda dels drets d'autor i de propietat intel·lectual

Responsabilitat

El Consejo General de l'Advocacia no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Biblioteca, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. el Consejo General treballa per, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

Tant l'accés a la Biblioteca Digital de l'Advocacia com l'ús que pugui fer de la informació continguda en ella és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

El Consejo General de l'Advocacia no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament de el navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

El Consejo General de l'Advocacia no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la Biblioteca Digital.

El Consejo General de l'Advocacia no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de l'adreça de correu electrònic de la Biblioteca, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant de les mateixes.

Enllaços o hiperenllaços

El Consejo General de la Abogacía Española no es fa responsable de l'contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquest.

Els enllaços inclosos en el portal de serveis poden dirigir a continguts web de tercers, podent ser aquests de quatre tipus:

 • Enllaços a pàgines web: Aquests enllaços estan dirigits a llocs web de tercers, a continguts generats per ells i / o altra informació rellevant o d'utilitat per als usuaris.
 • Enllaços a la secció de vendes de pàgines web: Aquests enllaços, sota la icona de "Cómpralo ja", tenen com a objectiu que l'usuari pugui accedir directament a la secció de vendes En cap cas el Consejo General es fa responsable de l'procés de venda ni de cap activitat desenvolupada en aquestes pàgines web.
 • Enllaços a plataformes de tercers: en alguns casos, els acords comercials amb proveïdors preveuen l'accés directe a les seves plataformes. Les integracions realitzades permeten l'usuari accedir als continguts sense necessitat d'haver d'introduir novament usuari i contrasenya ni veure alterat el seu procés de lectura. Els contractes signats amb aquests proveïdors preveuen que el Consejo General de l'Advocacia no cedirà en cap cas les dades personals dels usuaris ni aquests podran fer publicitat dels seus productes als usuaris que consulten els continguts.
 • Enllaç a client de correu (mail to) i xarxes socials: aquests tipus d'enllaços obren l'aplicació client corresponent de l'usuari i en alguns casos proposen un contingut que en qualsevol moment l'usuari pot canviar, sent aquest responsable en qualsevol cas tant de l'enviament o publicació com de l'contingut d'aquest.

Les pàgines enllaçades dalt descrites no pertanyen a l' Consejo General de la Abogacía Española, Ni aquest fa una revisió dels seus continguts i, per això, el Consell no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs. el Consejo General de l'Advocacia no es fa responsable de l'funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa. Igualment, les polítiques de privacitat d'aquests tercers són alienes a les de l' Consejo General de l'Advocacia. A l'accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Els enllaços a el portal de serveis de l'Advocacia hauran de respectar les següents condicions:

 1. L'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de l' Consejo General de la pàgina que realitza l'enllaç.
 2. La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 3. El Consejo General de l'Advocacia pot sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de l' Consejo General.
 4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
 5. La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a l' Consejo General de l'Advocacia excepte aquells signes que formin part de la mateixa enllaç.

En cas de dubte, suggeriment o comentari contacti amb nosaltres mitjançant el correu electrònic a informacion@abogacia.es.

CONSEJO GENERAL DE L'ABOGACÍA ESPAÑOLA © TOTS ELS DRETS RESERVATS