conciliació

Els que defensen els drets de la ciutadania no es poden conformar amb la discriminació que de facto es produeix entre els professionals de l'advocacia per no poder gaudir dels mateixos permisos i reconeixements a efectes laborals. La Abogacía Española reclama per això amb insistència un avenç legislatiu important i immediat. Algunes de les peticions ja han estat acordades amb el Govern i esperen la ratificació del Parlament. Però només són part del camí en la reclamació per una conciliació que advocats i advocades mereixen en la mateixa mesura que la resta de treballadors.

 

El Govern accepta les peticions de l'Advocacia sobre conciliació

  • Durant el permís de maternitat i de paternitat es pot sol·licitar la suspensió dels terminis processals. 
  • Aquests avenços en conciliació s'han de materialitzar a través de la Llei d'eficiència processal.
  • L'Advocacia vol evitar que la conciliació depengui de la discrecionalitat dels jutges.

El permís de maternitat i de paternitat permetrà la suspensió dels procediments judicials. I els dies de Nadal que transcorren entre el 24 de desembre i el 6 de gener seran inhàbils a tots els efectes a la Justícia espanyola. Tot això serà possible quan es materialitzi l'acord assolit entre el Ministeri de Justícia i totes les professions jurídiques representades al grup de treball sobre conciliació sol·licitat pel Consejo General de la Abogacía Española.
Aquestes novetats seran incorporades al text de l'avantprojecte de llei d'eficiència processal, que serà tramitat al Congrés dels Diputats aquest any. Fa temps que l'Advocacia reivindica una reforma legal perquè els professionals de l'advocacia tinguin els mateixos drets que altres treballadors i evitar que les seves possibilitats de conciliació depenguin de la discrecionalitat dels jutges.
El text acordat recull també que, per als casos de naixement i cura de menor, els professionals de l'advocacia que estiguin gaudint del permís per maternitat o paternitat puguin sol·licitar la suspensió del procediment –i per tant de tots els actes i terminis processals en curs - per al període de descans laboral obligatori establert segons la legislació laboral i de seguretat social. Aquesta suspensió afecta tots els procediments en què intervingui.
A més, s'amplia al període nadalenc la inhabilitat del mes d'agost, en modificar-se la Llei d'Enjudiciament Civil, a l'art. 130.2, que establiria que “són dies inhàbils a efectes processals els dissabtes i diumenges, i els dies que hi ha entre el 24 de desembre i el 6 de gener de l'any següent, ambdós inclosos, els dies de festa nacional i els festius a efectes laborals a la comunitat autònoma o localitat respectiva».
Finalment, en els casos de malaltia greu i/o defunció d'un familiar del professional de l'advocacia, s'hi inclou ara la suspensió de 3 a 5 dies (segons necessitats de desplaçament).