Internacional

Advocats pel món

Explica'ns la teva experiència internacional i la publicarem aquí i al nostre newsletter

Veure més

Exercici de l'Advocacia Internacional

Internacional

Exercici de la professió a Espanya per estrangers.

activitat internacional

activitat Internacional

Activitat internacional desenvolupada pel Consell

Organismes internacionals

Organismes Internacionals

Directori d'organisme Internacionals.

Sobre la Comissió de Relacions Internacionals

Els assumptes internacionals de la Abogacía Española són tractats per la Comissió de Relacions Internacionals de Consell garantint el rigor i la coordinació de l'activitat internacional de Consell. L'objectiu és millorar la representació internacional de l'advocacia i la seva capacitat d'influència en la presa de decisions, afavorir l'expansió de la nostra advocacia i abordar els reptes comuns de la professió de forma conjunta.

Internacional
butlletins

Butlletí Internacional

Subscriu-te

Preguntes freqüents

La Llei 5/2012 de 6 de juliol de mediació en assumptes civils i mercantils, va introduir una nova disposició addicional novena a la Llei 34/2006, respecte dels títols estrangers homologats, segons la qual:

"Els títols professionals que es regulen en aquesta Llei no seran exigibles a qui en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei hagin sol·licitat l'homologació del seu títol estranger a el de llicenciat en Dret, sempre que en el termini màxim de dos anys, a comptar des del moment en que obtinguin l'homologació, procedeixin a col·legiar-se, com a exercents o no exercents. »

El criteri d'aquest Consell ha estat, en aplicació de l'contingut de la disposició addicional, entendre que a aquells que haguessin sol·licitat l'homologació del seu títol estranger a el de llicenciat en dret, abans de l'entrada en vigor de la Lleino els serà d'aplicació el sistema d'accés preveu la Llei 34/2006, sempre que en el termini de dos anys des que obtinguin l'homologació procedeixin a col·legiar-se. En cas contrari, és a dir si aquestes persones no han sol·licitat l'homologació del seu títol a el de llicenciat en Dret abans de l'entrada en vigor de la Llei 34/2006, és a dir, el 30 d'octubre de 2011, els és aplicable el sistema d'accés previst en la mateixa.

Davant l'elevat nombre de consultes de ciutadans estrangers i col·legis d'advocats, al·legant diverses interpretacions en aquest tema, aquest Consell va sol·licitar a la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia de el Ministeri de Justícia, l'emissió d'informe en relació amb la interpretació de l'esmentada disposició addicional novena.

Amb data 7 de març de 2013, ha tingut entrada en aquest Consell, ofici remès per la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, informant de l'criteri conjunt dels ministeris d'Educació, Cultura i Esport i Justícia, confirmant el criteri seguit per aquest Consell, és a dir, que els ciutadans que el 30 d'octubre de 2011 no haguessin presentat una sol·licitud d'homologació del seu títol universitari a el de Llicenciat en Dret espanyol, quedaran plenament sotmesos a les exigències de l'esmentada Llei i, per tant, no n'hi haurà prou amb que es procedeixi a l'homologació del seu títol per poder col·legiar com a advocat.

D'acord amb l'anterior aquest Consell, en aplicació de la normativa descrita, entén que cal la sol·licitud de l'homologació abans de la data indicada 31 d'octubre de 2011, en cas d'haver-se efectuat, no són aplicables els requisits previstos en la Llei per a l'accés a la professió.

Actualment cal tenir en compte el Reial Decret 967 / 2014, De 21 de novembre, d'acord amb el qual, si l'interessat posseeix un o més títols estrangers de nivell universitari que li donen accés a l'exercici d'una professió al país d'expedició, i aquesta professió és anàloga a la professió d'advocat i el interessat desitja exercir la seva professió a Espanya, ha de sol·licitar, a partir del seu títol estranger, convalidació en una universitat espanyola de les matèries superades en el programa d'origen i posteriorment, si escau, completar els estudis de el programa espanyol de grau corresponent.

Un cop obtinguda la titulació corresponent resulta d'aplicació el sistema d'accés previst en l'esmentada Llei 34/2006, sistema que consisteix en tres punts:

  • - Realització d'un curs formatiu específic per adquirir un conjunt de competències professionals específiques.
  • - Desenvolupament d'un període de pràctiques externes.
  • - Realització d'una avaluació de l'aptitud professional.