Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta i Funció Social

President:

Antonio Morán Durán

Vicepresidenta:

Isabel Valriberas Acebedo

Secretari:

Joan R. Puig Pellicer

Consellers:

 • Angel Francisco Flames Luengo
 • Maria Eugenia Gay Rosell
 • Juan José Flores Gómez
 • Antonio José Navarro Selfa
 • Maria Lurdes Maiztegui González
 • Àngel García Aragó
 • José Félix Mondelo Sants
 • Blas Jesús Imbroda Ortiz
 • Jesús Martínez-Escribano Gómez
 • Pilar López-Guerrero
 • Blanca Ramos Aranaz
 • Maria Encarnació Orduna Pardo
 • Luis Nieto Guzmán de Lázaro
 • Margarita Turó González
 • Angel José Cervantes Martín
 • Javier Martín García
 • Carles Joan Lorente Rivera

Subcomissió d'Penitenciari:

Presidenta: Blanca Ramos Aranaz

Subcomissió d'Estrangeria:

President: Blas Jesús Imbroda Ortiz

Subcomissió de Menors:

President: Javier Martín García

Grup de Treball de l'Torn d'Ofici en territori comú:

Coordinador: Francisco Jesús Martínez-Escribano Gómez

FUNCIONS

Logo gent AdvocaciaEntre les funcions que desenvolupa la Comissió estan:

 • Informes als esborranys de el Ministeri de Justícia de reforma de la Llei d'assistència jurídica gratuïta 1/1996, previ trasllat als col·legis, i constitució d'un grup de treball "ad hoc"
 • Coordinació i direcció de les competències de l' Consejo General de la Abogacía Española sobre assistència jurídica gratuïta. Relacions amb el Ministeri de Justícia.
 • Accions relatives a la campanya sobre defensa gratuïta i torn d'ofici dutes a terme de cara a la societat, administracions i professionals.
 • Seguiment de la problemàtica generada per la legislació estatal i autonòmica d'assistència jurídica gratuïta. Contestació de les consultes formulades tant per Col·legis com per particulars relatives a l'assistència jurídica gratuïta.
 • Coordinació i foment de l'orientació jurídica i defensa en torns especialitzats, menors, penitenciari, estrangeria, violència domèstica, etc.
 • Promoure les accions necessàries per tal de garantir plenament i en qualsevol situació el dret constitucional de defensa.
 • Revisió de la facturació que duen a terme els Col·legis i consolidació de el cost de l'assistència lletrada, torn d'ofici i despeses d'infraestructura meritats.
 • Control i revisió de l'nombre de lletrats de guàrdia que presten el servei en els diferents Col·legis en els diferents torns especialitzats. Formulació de les pertinents propostes d'adequació de l'servei davant del Ministeri de Justícia.
 • Distribució dels lliuraments de el Ministeri de Justícia relatius a el cost de el servei de justícia gratuïta entre els diferents col·legis d'advocats la Comunitat Autònoma fins al moment no ha assumit la competència de Justícia.
 • Revisió de les certificacions de justificació d'aplicació de fons remeses pels col·legis d'advocats amb la finalitat d'acreditar una subvenció subjecta a la Llei general pressupostària, i confecció de la memòria final de l'exercici sobre assistència jurídica gratuïta.
 • Realització d'informes jurídics sobre la prestació pels advocats de la funció d'assistència jurídica gratuïta.
 • Presa en consideració dels acords assolits per les subcomissions d'Estrangeria, Penitenciari i Violència contra la Dona

Conclusions Jornades:

Documents d'interès

Protocol d'Actuació Mínima d'l'Advocat en el Torn d'Assistència a l'Detinguts