Organigrama

El Consejo General té una estructura formada per tres òrgans rectors,

1.- El Ple (Integrat per la presidència, els 83 degans i deganes dels Col·legis de l'Advocacia, 12 consellers electius i conselleres electives entre "advocats i advocades de reconegut prestigi", els presidents i presidentes dels consells autonòmics de Col·legis de l'Advocacia, qui ostenti la presidència de la Mutualitat General de l'Advocacia i, amb veu i sense vot, la presidència de la Confederació Espanyola de l'Advocacia Jove)

2.- La Comissió Permanent composta per

  • Presidenta de l'Advocacia, Victoria Ortega Benito
  • Secretari General, Javier Martín García, degà del Col·legi de Valladolid
  • Tresorer, Rafael Bonmatí Llorens, conseller electiu
  • Vicepresident Primer, Pendent de designar
  • Vicepresident Segon, Carlos Fuentenebro Zabala, degà del Col·legi de Biscaia
  • Degà d'Alacant, Fernando Candela Martínez
  • Degà de Las Palmas, Rafael Massieu Curbelo
  • Degana de Vigo, Lourdes Carballo Fidalgo
  • Degà de Saragossa, Antonio Morán Durán
  • Degana de Talavera de la Reina, Marga Cerro González
  • Degà d'Estella, Bernat Lacarra Albizu
  • Degana de Reus, Encarnació Orduna Pardo
  • Director de l'Oficina de Representació Institucional, Salvador González Martín, degà de Màlaga
  • Director de l'Oficina d'Acció Exterior, Martín Aleñar Feliu, degà de les Illes Balears.

3.- La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, les funcions de les quals estan definides a l'article 104 de l'Estatut General de la Abogacía Española (EGAE), que són les següents:

 1. Ostentar la representació del Consejo General i, en conseqüència, ostentar la representació de la Abogacía Española i ser portaveu del conjunt dels Col·legis de l'Advocacia d'Espanya.
 2. Vetllar pel prestigi de la professió de professional de l'Advocacia.
 3. Defensar els drets dels Col·legis de l'Advocacia i dels seus col·legiats quan sigui requerit pel Col·legi respectiu i protegir la lícita llibertat d'actuació dels professionals de l'Advocacia i de les societats professionals.
 4. Convocar i presidir, fixant lordre del dia, les sessions del Ple i de la Comissió Permanent, així com de les altres Comissions ordinàries o extraordinàries, decidint els empats amb vot de qualitat.
 5. Proposar el nomenament de ponències per preparar la resolució o el despatx d'un assumpte.
 6. Autoritzar amb la signatura els acords del Ple i de la Comissió Permanent i vetllar per la seva correcta execució.
 7. Exercir la direcció superior de l'activitat dels òrgans del Consejo General.
 8. Les que li hagin estat delegades pel Ple.
 9. Totes les altres que li corresponguin per disposar-ho així les disposicions vigents i especialment aquest Estatut.

Actualment hi ha 10 comissions determinades pel Ple, amb les subcomissions i grups de treball següents:

 1. Comissió de Presidència, pendent de designar
 2. Comissió de Formació, presidida per Carlos Fuentenebro Zabala, degà del Col·legi de Biscaia
 3. Comissió de Defensa dels Drets i Interessos Professionals de l'Advocacia, presidida per Lourdes Carballo Fidalgo, degana del Col·legi de Vigo
 4. Comissió de Deontologia Professional, presidida per Fernando Candela Martínez, degà del Col·legi d'Alacant
 5. Comissió d'Ordenació Professional, presidida per Mª Encarnación Orduna Pardo, degana del Col·legi de Reus, de la qual depenen:
  • Subcomissió de Dret de la Competència i defensa dels consumidors, presidida per José Manuel Niederleytner Garcia -Liberats, degà del Col·legi de Santa Creu de Tenerife
  • Subcomissió de Dret de la Unió Europea, presidida per Augusto José Pérez-Cepeda Vila, degà del Col·legi de la Corunya
  • Òrgan de Prevenció de Blanqueig de l'Advocacia (OPBA), presidit per Jesús Pellón Fernández-Fontecha, conseller
 6.  Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta i Funció Social, presidida per Antonio Morán Durán, degà del Col·legi de Saragossa, i de la qual depenen
  • Subcomissió de Dret Penitenciari, presidida per Blanca Ramos Aranaz, degana del Col·legi de Pamplona
  • Subcomissió d'Estrangeria i Protecció Internacional, presidida per Blas Jesús Imbroda Ortiz, degà del Col·legi de Melilla
  • Subcomissió de Menors, presidida per José Carlos Arias López, degà del Col·legi de Còrdova
  • Grup de Treball del Torn d'Ofici a Territori Comú, coordinat per Ildefonso Seller Rodríguez, degà del Col·legi de Badajoz.
  • Grup de Treball Persones amb Discapacitat, coordinat per Gema Rial Rodríguez, degà del Col·legi de Pontevedra.
 7. Comissió d'Igualtat, presidida per Marga Cerro González, degana del Col·legi de Talavera de la Reina, i de la qual depèn
  • Subcomissió de Violència sobre la Dona, Presidida per Fernando Rodríguez Santocildes, degà de Col·legi de Lleó
 8. Comissió d'Estudis, Informes i Projectes, presidida per Bernardo Lacarra Albizu, degà del Col·legi d'Estella, i de la qual depenen
  • Subcomissió de la jurisdicció civil, presidida per Ángel García Bernués, conseller electiu
  • Subcomissió de la Jurisdicció Penal, pendent de designar
  • Subcomissió de la jurisdicció laboral, presidida per Estela Martín Urbano, degana del Col·legi de Tarragona
  • Subcomissió de la Jurisdicció Mercantil i Concursal, presidida per Federico Bravo Hernández, degà del Col·legi de la Rioja
 9. Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia, presidida Jesús Sánchez García, degà del Col·legi de Barcelona, ​​i de la qual depèn:
  • Subcomissió de Mètodes Alternatius de Resolució de Conflictes, Presidida per Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, degà de Col·legi de Santa Creu del Palmell
 10. Comissió d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic de l'Advocacia, presidida per Rafael Massieu Curbelo, degà del Col·legi de Las Palmas
  • Grup de Treball SEGUEIX, coordinat per Andrés de Diego Martínez, degà del Col·legi de Cantàbria
  • Subcomissió de Justícia Digital, presidida per Benigno Villarejo Alonso, degà del Col·legi de Gijón

A més, hi ha altres grups de treball:

 • Probonament, coordinat per Marta Martínez Gellida, Degana de Tortosa
 • Coordinació de Consells i Col·legis, coordinat per Emilio Vega Ruiz, Degà de Guadalajara
 • Oficina de Representació Institucional (ORI), coordinat per Salvador González Martín, degà de Màlaga
 • Oficina d'Acció Exterior (OAE), coordinat per Martín Aleñar Feliu, degà de les Illes Balears.

funcions del Consejo General

Entre les múltiples funcions de Consell destacan:

 • Representar la Abogacía Española i ser portaveu del conjunt dels col·legis d'advocats d'Espanya.
 • Vetllar pel prestigi de la professió d'advocat i exigir als col·legis d'advocats i als seus membres el compliment dels seus deures.
 • Elaborar l'Estatut General de l' Abogacía Española i aprovar els Estatuts particulars elaborats per cada Col·legi.
 • Formar i mantenir actualitzat el cens dels advocats espanyols i portar el fitxer i registre de sancions que afectin els mateixos.
 • Establir la necessària coordinació entre els Col·legis i els consells autonòmics i resoldre els recursos contra els acords dels òrgans dels col·legis d'advocats i / o dels consells autonòmics.
 • Informar preceptivament de tot projecte de modificació de la legislació sobre Col·legis Professionals d'Advocats.
 • Emetre els informes que li siguin sol·licitats per l'Administració, col·legis d'advocats i corporacions oficials respecte a assumptes relacionats amb els seus fins o que acordi formular per pròpia iniciativa; proposar les reformes legislatives que consideri oportunes i intervenir en totes les qüestions que afectin la Abogacía Española.
 • Defensar els drets dels col·legis d'advocats, així com els dels seus col·legiats i protegir la lícita llibertat d'actuació dels advocats.
 • Impedir per tots els mitjans legals l'intrusisme i la clandestinitat en l'exercici professional, impedir i perseguir la competència il·legal o deslleial i vetllar per la plena efectivitat de les disposicions que regulen les incompatibilitats en l'exercici de l'advocacia.
 • Autoritzar la creació d'Escoles de Pràctica Jurídica dels col·legis d'advocats, homologar-i coordinar i supervisar el seu funcionament, previ informe de Col·legi respectiu.

En definitiva, el Consejo General defensa activament els drets dels col·legis i dels advocats, vetlla pel correcte exercici de la professió d'advocat i el compliment de les seves obligacions deontològiques i defensa els drets fonamentals dels ciutadans.

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 25