El coronavirus i els contractes d'arrendament de local de negoci Impactes en la restauració

La crisi sanitària de l'Covid 19 ha obligat a la prohibició d'obertura a públic dels locals dedicats a el sector de la restauració. Això suposa un greu perjudici econòmic que, de vegades, difícilment podrà ser suportat per aquells que presten els seus serveis en locals en règim d'arrendament. Davant d'aquesta situació, els contractants s'enfronten a conflictes relatius a les resolucions contractuals per causa de força major o, al menys, a la novació dels termes pactats en virtut de la clàusula rebus sic stantibus.

Comparteix: