Verificador de documents signats Thumbnail

Verificador de documentos firmados

El servei Verificador de Documents Signats, facilita la verificació de documents que disposen de codi segur de verificació (CSV) emès per l'Advocacia.

Codi segur de verificació, és un terme definit i usat en l'administració pública que l'Advocacia ha adoptat tant per la seva relació amb l'administració com el seu afany per implementar seguretat en els mitjans digitals.

El codi segur de verificació (CSV) és un terme informàtic que designa el codi únic pel qual s'identifica a un document electrònic en l'Administració Pública espanyola. El terme va ser introduït per la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, Coneguda també com LAECSP o Llei 11/2007 (ref. Articles 18.1.b i 30.5)

El codi segur de verificació facilita el qual un document en paper (imprès) signat electrònicament pugui ser comprovada la seva integritat. El mètode per verificar que efectivament està signat electrònicament i és original passa per obtenir el document electrònic d'una font segura, per això s'accedeix a aquest servei perquè per mitjà de l'CSV s'accedeixi a el document original en format electrònic.

Comparteix: