Expedient Electrònic de l'Advocacia Thumbnail

Expediente Electrónico de la Abogacía

 

Per donar compliment a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015 de Procediment Administratiu Comú (LPAC) i fent un pas més en la transformació digital dels colegios y consejos, es posen a la vostra disposició les eines tecnològiques necessàries per donar cobertura al cicle de vida complet de la tramitació dels expedients en format l'electrònic.

Aquest sistema permet realitzar de forma digital des de la sol·licitud inicial fins a la notificació de la resolució i tancament, passant per tots els tràmits intermedis, amb les tasques internes corresponents i interaccions amb tercers. No cal recórrer al paper en cap moment del procés. La solució tecnològica està basada en quatre mòduls interrelacionats:

Seu Electrònica de l'Advocacia

Portal web obert a col·legiats i ciutadans en general que proporciona accés als tràmits on-line oferts pel col·legi o consell.

Sistema de tramitació d'expedients electrònics (EXEA)

Plataforma de tramitació electrònica dexpedients amb àmplia funcionalitat i conformitat amb la Llei 39/2015 i lEsquema Nacional dInteroperabilitat (ENI). És una eina de tramitació d'expedients basada en tecnologia BPM (Business Process Management), personalitzada per a l'Advocacia.

Sistema de Notificacions Electròniques (SINTRA)

Sistema que gestiona les comunicacions i notificacions electròniques a tercers registrant evidències electròniques fefaents. Integrable amb sistemes de gestió (per emetre les notificacions) i amb Seus Electròniques (perquè el destinatari les rebi).

Registre Electrònic (eREGTEL)

Sistema de registre d'entrada i eixida de documents amb suport tant per a documents físics com electrònics. Per dotar de seguretat jurídica i caràcter fefaent a lentrada i sortida de documents electrònics, cal comptar amb un Registre Electrònic que deixi constància de la documentació presentada i enviada. El sistema proporciona a linteressat que presenti una entrada de documentació a través de la seu, un justificant electrònic de la presentació.

Comparteix: