Demo Servei Electrònic Microempreses Concursal Thumbnail

Demo Servicio Electrónico Microempresas Concursal

Aquesta DEMO s'ofereix a les Advocades i Advocats amb la finalitat que puguin realitzar proves que els familiaritzin amb l'accés i l'ús de la plataforma telemàtica de tramitació dels processos especials per a microempreses, previst al Llibre III de la Llei 16/2022 , de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal.

Per tant, s'hi poden emplenar quants fitxers es considerin oportuns, revisar quanta informació es conté, realitzar proves simulades d'enviaments a òrgans de la jurisdicció mercantil i, en general, efectuar tot tipus d'accions com si s'estigués operant a la plataforma que, en mode real, ha posat a disposició el Ministeri de Justícia en compliment de les previsions contingudes a la Disposició Addicional Quarta del referit text refós de la Llei Concursal.

Per accedir a aquesta versió DEMO, heu d'utilitzar el certificat ACA, atès que només és accessible per a Advocades i Advocats que en disposin. Cal assenyalar que està limitat el nombre de sessions concurrents, raó per la qual, en cas de no poder accedir-hi, hauràs d'esperar que caduquin o finalitzin les sessions d'altres usuaris.

Si vols operar EN MODE REAL al servei electrònic de microempreses pots accedir a:

https://www.administraciondejusticia.gob.es/-/servicio-electronico-de-microempresas

Comparteix: