Preguntes freqüents: Aplicació de la Llei d'Accés

No, si estaves col·legiat, bé com a exercent, bé com no exercent, a la data de l'entrada en vigor de la Llei, no són exigibles els requisits establerts en ella.

No. Si no estaves col·legiat a la data de l'entrada en vigor de la Llei, però el vas estar amb anterioritat, bé com a exercent, bé com no exercent, durant el termini d'un any, ja fos de manera contínua o discontínua, i no havies causat baixa per sanció disciplinària, no són exigibles els requisits que estableix la Llei

En el cas de l'obtenció de la llicenciatura en dret amb posterioritat a el 31 d'octubre de 2011, a fi que no sigui aplicable el sistema d'accés a la professió que preveu la Llei 34/2006, es disposa d'un termini de dos anys per col·legiar com a exercent o no exercent, des del moment en què es pugui sol·licitar l'expedició de l'títol de llicenciat, sense que la Llei estableixi temps mínim de col·legiació.

La Llei 5/2012 de 6 de juliol de mediació en assumptes civils i mercantils, va introduir una nova disposició addicional novena a la Llei 34/2006, respecte dels títols estrangers homologats, segons la qual:

"Els títols professionals que es regulen en aquesta Llei no seran exigibles a qui en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei hagin sol·licitat l'homologació del seu títol estranger a el de llicenciat en Dret, sempre que en el termini màxim de dos anys, a comptar des del moment en que obtinguin l'homologació, procedeixin a col·legiar-se, com a exercents o no exercents. »

El criteri d'aquest Consell ha estat, en aplicació de l'contingut de la disposició addicional, entendre que a aquells que haguessin sol·licitat l'homologació del seu títol estranger a el de llicenciat en dret, abans de l'entrada en vigor de la Lleino els serà d'aplicació el sistema d'accés preveu la Llei 34/2006, sempre que en el termini de dos anys des que obtinguin l'homologació procedeixin a col·legiar-se. En cas contrari, és a dir si aquestes persones no han sol·licitat l'homologació del seu títol a el de llicenciat en Dret abans de l'entrada en vigor de la Llei 34/2006, és a dir, el 30 d'octubre de 2011, els és aplicable el sistema d'accés previst en la mateixa.

Davant l'elevat nombre de consultes de ciutadans estrangers i col·legis d'advocats, al·legant diverses interpretacions en aquest tema, aquest Consell va sol·licitar a la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia de el Ministeri de Justícia, l'emissió d'informe en relació amb la interpretació de l'esmentada disposició addicional novena.

Amb data 7 de març de 2013, ha tingut entrada en aquest Consell, ofici remès per la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, informant de l'criteri conjunt dels ministeris d'Educació, Cultura i Esport i Justícia, confirmant el criteri seguit per aquest Consell, és a dir, que els ciutadans que el 30 d'octubre de 2011 no haguessin presentat una sol·licitud d'homologació del seu títol universitari a el de Llicenciat en Dret espanyol, quedaran plenament sotmesos a les exigències de l'esmentada Llei i, per tant, no n'hi haurà prou amb que es procedeixi a l'homologació del seu títol per poder col·legiar com a advocat.

D'acord amb l'anterior aquest Consell, en aplicació de la normativa descrita, entén que cal la sol·licitud de l'homologació abans de la data indicada 31 d'octubre de 2011, en cas d'haver-se efectuat, no són aplicables els requisits previstos en la Llei per a l'accés a la professió.

Actualment cal tenir en compte el Reial Decret 967 / 2014, De 21 de novembre, d'acord amb el qual, si l'interessat posseeix un o més títols estrangers de nivell universitari que li donen accés a l'exercici d'una professió al país d'expedició, i aquesta professió és anàloga a la professió d'advocat i el interessat desitja exercir la seva professió a Espanya, ha de sol·licitar, a partir del seu títol estranger, convalidació en una universitat espanyola de les matèries superades en el programa d'origen i posteriorment, si escau, completar els estudis de el programa espanyol de grau corresponent.

Un cop obtinguda la titulació corresponent resulta d'aplicació el sistema d'accés previst en l'esmentada Llei 34/2006, sistema que consisteix en tres punts:

  • - Realització d'un curs formatiu específic per adquirir un conjunt de competències professionals específiques.
  • - Desenvolupament d'un període de pràctiques externes.
  • - Realització d'una avaluació de l'aptitud professional.