Preguntes freqüents: col·legiació

És obligatori que l'advocat estigui adscrit a Col·legi d'Advocats de el lloc on radiqui el seu domicili únic o principal, és a dir, el del seu despatx professional. No obstant això, es permet que un advocat pugui estar adscrit a diversos col·legis d'advocats, però en tot cas s'ha de complir amb el requisit d'estar incorporat a el del seu despatx professional.

Tot això, de conformitat amb el que estableix l'article 31.b) de l'vigent Estatut General de l' Abogacía Española (RD 658/2001, de 22 de juny), que considera com un deure general de l'advocat mantenir despatx professional obert, propi, aliè o d'empresa, en el territori de l'Col·legi en l'àmbit estigui incorporat i exerceixi habitualment la seva professió, i amb l'article 3 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, després de la nova redacció donada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus), disposa que "quan una professió s'organitzi per col·legis territorials, bastarà la incorporació a un sol d'ells, que serà el de el domicili professional únic o principal, per exercir en tot el territori espanyol ".

Estant incorporat a un Col·legi d'Advocats es pot exercir en tot el territori espanyol, i no és necessari realitzar cap comunicació ni abonar cap quantitat a el Col·legi "visitant" o de el lloc on es vagi a exercir, tal com s'estableix en l'article 17 de l' Estatut General de l' Abogacía Española, Així com en l'article 11 on s'estableix que per a l'exercici de l'advocacia és obligatòria la col·legiació en un Col·legi d'Advocats, bastant la incorporació a un sol col·legi que serà el de el domicili professional, únic o principal, és a dir, el despatx professional.

De conformitat amb l'article 9 de l'Estatut General de l'Advocacia, advocat únicament és aquell que es troba incorporat a un Col·legi en qualitat de exercent, i en conseqüència, els col·legiats no exercents no poden identificar-se com a advocats ni poden intervenir davant els tribunals de justícia , excepte en els casos en què sol·licitin una habilitació per a assumptes propis en compliment del que estableix l'article 17.5 de l'esmentat text estatutari.

Al Col·legi on vagis a donar-te d'alta com a col·legiat obtindràs tota la informació sobre els tràmits a seguir i documentació a presentar. També pots accedir a aquesta informació a la Finestreta Única de la pàgina web de l' Consejo General: www.abogacia.es

Has d'acudir a Col·legi d'Advocats on vulguis donar-te d'alta al Torn d'Ofici, i allà et donaran tota la informació necessària sobre els tràmits que ha de realitzar i sobre els requisits que has de complir.