Preguntes freqüents: Actuació incorrecta d'un lletrat

Ha de presentar una denúncia al Col·legi d'Advocats de el lloc en què s'hagi desenvolupat l'actuació professional de Lletrat. Llevat que es tracti de membres de les seves juntes de govern, de membres de Consells autonòmics o de l' Consejo General de la Abogacía Española, Els col·legis d'advocats són les corporacions competents per exercir la potestat sancionadora. A la vista de la denúncia, el Col·legi podrà decidir si l'arxiva directament, realitza actuacions complementàries per a l'aclariment dels fets denunciats o, si escau instrueix un procediment disciplinari

Pot interposar un recurs d'alçada davant aquest Consejo General de l'Advocacia o davant el Consell d'Advocats autonòmic corresponent, mitjançant un escrit senzill, manifestant la seva disconformitat, i en el termini d'un mes des que rep la resolució.

Aquest escrit pot presentar-lo personalment, per fax o correu electrònic, bé en el Col·legi que ha tramitat la denúncia bé al Consell que vagi a conèixer el recurs.

Contra les resolucions de determinats Col·legis (com ara Càceres i Badajoz), no cap recurs d'alçada sinó que directament ha d'acudir als tribunals de justícia i interposar un recurs contenciós-administratiu. A la part final de la notificació que rebi el ciutadà, s'ha d'indicar amb claredat quin recurs pot presentar i davant quin òrgan ha de fer.