pla de 2020

pla de 2020Cinc eixos estratègics per treballar per una justícia més àgil, moderna i eficaç: un advocacia fiable i preparada, un advocacia defensora i, un advocacia innovadora i tecnològicament avançada <iuna advocacia europea amb visió global

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, Va presentar al febrer de 2017 el Pla Estratègic de l'Advocacia que pretén fer realitat els reptes sobre assumptes com la regulació de l'exercici professional, la deontologia, el servei públic de Justícia, la internacionalització de la professió, els desafiaments tecnològics i l'accés universal a la Justícia, entre d'altres.

El Pla Estratègic és el "full de ruta" de l'Advocacia per al període 2017-2020 en què, a través de cinc eixos estratègics, s'aborda el correcte exercici de la professió, la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans i el compliment de les obligacions deontològiques amb la finalitat de treballar per una justícia més àgil, moderna i eficaç.

 

Descarregar Pla 2020

 

Els objectius que s'ha fixat la presidenta de l'Advocacia s'articulen a través de 163 mesures, entre les quals cal destacar:

  • Impuls de la qualitat de la Justícia a través de la participació activa de l'Advocacia per assolir amb tots els actors jurídics un Pacte d'Estat per la Justícia. A més es proposa la creació d'una Comissió Nacional de Qualitat de la Justícia que auditi i incentivi les millors pràctiques en l'Administració de Justícia. Establiment i reconeixement d'especialitats en la professió d'advocat per respondre a la creixent complexitat social que incideix en l'ordenament jurídic.
  • Reforçar el control deontològic amb la creació d'un Consell Deontològic Assessor format per professionals reconeguts, experts en deontologia i representants de sectors de diversos àmbits.
  • Una formació inicial d'excel·lència i millorar l'accés a la professió. És el moment de realitzar una sèrie de millores d'interès públic dirigides a enfortir la qualitat en la prestació de serveis legals mitjançant l'impuls de l'acreditació d'habilitats pràctiques necessàries per a l'exercici de la professió.
  • Impuls de l'advocacia preventiva mitjançant un sistema de resolució de conflictes alternatiu a el procés judicial, com la mediació i l'arbitratge, per aconseguir l'acord a través d'una negociació privada on les parts estiguin recolzades i assessorades en tot moment per un advocat.
  • Implantació d'un sistema regulador de la publicitat dels advocats que preservi tant les especificitats de la normativa legal com les singularitats de l'advocat defensor, en què la publicitat ha d'atendre la dignitat de la professió. Es crearà un òrgan independent consultor i revisor, amb capacitat per resoldre extrajudicialment conflictes en aquesta matèria.
  • Millorar la normativa sobre assistència jurídica gratuïta amb la finalitat de maximitzar la qualitat i sostenibilitat de l'servei. La nova norma ha d'implicar l'actualització dels barems a tot l'Estat i assegurar la promptitud en el pagament. Programa de treball amb els mitjans de comunicació sobre presumpció d'innocència, mitjançant l'impuls d'activitats formatives amb otros organismos jurídics i associacions de premsa perquè els professionals de la informació compleixin amb la seva obligació d'informar respectant el dret a la presumpció d'innocència.
  • Revisar el criteri de la condemna en costes perquè el principi de venciment no suposi una limitació a l'accés a la tutela judicial efectiva. A més l'Advocacia continuarà reivindicant activament la supressió de les taxes judicials per a les pimes i ONG.
  • Una advocacia innovadora i tecnològicament avançada. L'Advocacia està compromesa amb l'impuls d'una millor preparació tecnològica dels professionals per respondre als nous reptes i realitzarà propostes de solucions eficaces. Pel que fa a LexNET Justícia, l'Advocacia farà un seguiment de l'servei de suport de el Ministeri de Justícia als usuaris i presentarà iniciatives de millores en aquesta plataforma digital.

 

 

 

 

Darrera actualització: 26