04 novembre 2022

Conclusions de les XXIV Jornades dels Serveis d'Orientació Jurídica Penitenciària

1.- Amb l'objectiu que les presons siguin segures però sobretot humanes, es considera que qualsevol avenç en matèria de digitalització ha de preservar el contacte humà i respectar la seguretat i la privadesa de les comunicacions.

2.- Es destaca la importància que la comunicació amb les persones internes es faci sense barreres i de manera presencial. Per tal de garantir el dret de defensa, els professionals de l'advocacia, han de poder accedir als centros penitenciarios amb la tecnologia necessària amb aquesta finalitat.

3.- Per preservar la població LGTBI cal potenciar la formació dels Serveis Orientació Jurídica Penitenciària sobre aquesta qüestió i requerir lAdministració per formar i sensibilitzar el personal dInstitucions Penitenciàries.

4.- En relació amb la població transsexual i transgènere s'ha d'aprofundir en la possibilitat que compleixin les seves condemnes d'acord amb el gènere sentit i respectant el principi de lliure autodeterminació de la persona i el gènere.

5.- Necessitat dinformació sobre lassistència de recursos disponibles, formació dels professionals intervinents, així com coordinació conjunta en matèria de discapacitat intel·lectual i salut mental.

6.- És important la utilització de la figura del facilitador amb una contrastada experiència amb l'objectiu d'assolir la comprensió de la terminologia jurídica a la fase penal i d'execució de condemna.

7.-La detecció i el diagnòstic precoç en matèria de discapacitat i salut mental són imprescindibles, així com la coordinació amb serveis externs per dur a terme les avaluacions pertinents. Es reitera la necessitat abordar les transferències de les competències en matèria de sanitat penitenciària a les CCAA.

8.- Es considera imprescindible la formació específica sobre els riscos de suïcidi, els recursos existents i l'ocupació dels mateixos per a la prevenció i detecció dels suïcidis a la presó.

9.- Es demana transparència en la relació laboral de les persones privades de llibertat, evitant la precarització salarial i la manca de promoció en aquests treballs.

10.- Es proposa la modificació del Reial decret 782/2001, de 6 de juliol, per garantir un salari adequat, la revisió de lextinció de la relació laboral especial amb ladministració penitenciària, indemnitzacions adequades i la modificació del contracte dobra adaptant-lo a modalitats contractuals més adequades.

11.- Els Serveis orientació i assistència jurídica penitenciària són imprescindibles per garantir els drets de les persones preses, sent l'objectiu prioritari que almenys a tots els col·legis a la demarcació dels quals existeix un centre penitenciari s'implantin, el seu finançament sigui públic i amb càrrec a pressupost de justícia gratuïta de manera que se'n pugui garantir la continuïtat.

Comparteix: