logo aca

legislació

Els documents legislatius que apareixen en aquest lloc web a la vostra disposició. No obstant això, el Consejo General de la Abogacía Española no es fa responsable que les versions d'aquestes normes es corresponguin amb els textos vigents. Per a fins jurídics, pot vostè. Consultar, entre altres fonts, els textos publicats en web de legislació consolidada de el Butlletí Oficial de l'Estat: http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php.

  • Reglament (UE) nº 910/2014 de parlament Europeu i de Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.
  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
  • Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.
  • Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la Societat de la Informació.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
  • Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia.
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.