Registre Impagats Judicials Thumbnail

Registro Impagados Judiciales

Què és el Rij?

El REGISTRE DE IMPAGATS JUDICIALS és una pionera plataforma en línia especialitzada per a l'advocacia, Creada per l'empresa "DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS JURÍDIQUES, SL" (constituïda per la mercantil Infraestructura Tecnològica CGAE, SL, societat de l' Consejo General de la Abogacía Española i la societat Inversions Col·lectives en Xarxa, SL), d'ara endavant DAJ.

Aquesta plataforma tecnològica permet als advocats, Per si o per compte dels seus clients, realitzar gestions de cobrament de deutes que estiguin en fase prejudicial, o judicialitzades (Sempre que la seva existència o quantia no estigui sent objecte de discussió pel deutor), així com de quantitats reconegudes en resolució judicial ferma, De forma fàcil i eficaç.

La gestió de la reclamació de quantitat es porta a terme pels agents de la plataforma a través d'un procés automatitzat que conclou, en cas d'impagament amb la publicació de la informació relativa a l'incompliment de l'obligació dinerària en el fitxer de morosos denominat Registre de Impagats Judicials (Rij) de què és titular DAJ i de tractar-se de deutes relatius a persones físiques, també al Fitxer Experian d'Impagats Judicials (FEIJ) titularitat de Experian Bureau de Crèdit SA, a l'objecte de facilitar la seva difusió entre aquells que tinguin un interès legítim a obtenir aquesta informació.

El fitxer de morosos Rij és pioner per dues peculiaritats: Pel tipus d'informació que recull y perquè aquesta informació arriba a milions d'usuaris (Particulars, autònoms, empreses, bancs o entitats financeres) afectant els criteris de Scoring i Rating utilitzats per avaluar el risc de l'deutor i amb això a la capacitat creditícia i la reputació empresarial de deutor, afavorint el pagament del deute i augmentant la taxa de recobrament.

Pel que fa a la informació que recull, És la relativa a deutes certs, vençuts, exigibles, no inferiors a 50 €, l'existència o quantia no hagués estat objecte de reclamació administrativa o judicial pel deutor o mitjançant un procediment alternatiu de resolució de disputes vinculant entre les parts. El límit Màxim de permanència d'un deute en el fitxer Rij serà de 5 anys o 10 anys des de la data de venciment de l'obligació segons es tracti de persones físiques o persones jurídiques respectivament. la informació ha de ser aportada pels advocats, En el seu propi nom (Jura de comptes) o en representació dels seus clients (Taxació de costes, deutes de quotes de comunitat de propietaris, deute d'impagaments de lloguers, deute generat per impagament d'una pensió d'aliments, per una liquidació de guanys, per una partició d'herència ...). Aquest deute, gestionada en els despatxos d'advocats, abans no es recollia en cap fitxer i per tant tampoc era tinguda en compte a l'hora de valorar el risc de l'afectat per a contractar amb ell o per concedir-finançament.

Serveis

El Registre d'impagats Judicials ofereix tres serveis:

 • Servei de Reclamació de deutes: (prejudicials, judicials no discutides pel deutor o reconegudes en resolució judicial ferma): És una eina de recobrament que permet optimitzar les gestions de cobrament en què les notificacions al deutor es fan per mitjans certificats.
 • Servei de Publicació de deutes judicials: permet publicar deutes judicialitzats a la plataforma de forma gratuïta per a l'usuari, realitzant les notificacions al deutor a través de l'òrgan judicial, al si del procediment iniciat per reclamar el deute.
 • Servei de Consulta: permetrà evitar impagaments futurs i minimitzar riscos.

Quina és la diferència entre el servei de reclamació de deutes i el servei de publicació de deutes judicialitzats?

La seva peculiaritat SERVEI DE PUBLICACIÓ DIRECTA de deutes judicialitzats al RIJ radica que les preceptives notificacions al deutor exigides per l'article 20.1 de la LOPD les ha de realitzar l'usuari amb caràcter previ a la publicació, al si del procediment judicial seguit davant del deutor en reclamació del deute o per notificació fefaent sota la seva responsabilitat d'acreditar-la degudament, a diferència del SERVEI DE RECLAMACIÓ D'IMPAGS en què aquestes notificacions es realitzen a través del procediment automatitzat ofert per la plataforma segons la modalitat triada per l'usuari:

 • Modalitat Bàsica (Postal Certificada): el requeriment previ al deutor es fa mitjançant carta certificada, sistema que atorga una alta fiabilitat a canvi d'un cost escàs.
 • Modalitat Burofax (Burofax Postal): el requeriment previ al deutor es fa mitjançant burofax amb justificant de recepció i certificació de text on figuren la data, nom del que reclama i del deutor i el cos on s'explica de manera clara i concisa l'objecte de la reclamació.

 Quin és el valor afegit de la reclamació extrajudicial a través del Rij respecte a les tradicionals gestions de cobrament?

Pel preu aproximat de l'enviament d'un burofax, El Rij a més de l'requeriment fefaent ofereix, si escau, la inclusió de l'morós en els pertinents fitxers d'informació creditícia.

El servei de reclamació permet la possibilitat de reclamar deutes prejudicials, el que ofereix a l'lletrat les següents avantatges respecte a les tradicionals gestions de reclamació extrajudicial:

 • Reclamació extrajudicial prèvia fefaent (Prèvia si és el cas a la via judicial).
 • Estalvi en la gestió d'enviament de burofax tant de temps com de diners (els tramitadors de l'Rij s'encarreguen de tota la gestió).
 • Personalització de l'requeriment (Amb les dades i logotip de l'lletrat reclamant), així com el logo de l'Registre d'Impagats Judicials.
 • Inclusió de l'deutor en el fitxer de morosos gestionat per la Abogacía Española.

• Facilita i agilitza el recobrament del deute ja que estar inclòs en el fitxer Rij afecta els processos de Rating i Scoring utilitzats per avaluar el risc de el deutor i amb això a la capacitat creditícia i la reputació empresarial de deutor, afavorint el pagament del deute i per tant, és un complement a la gestió de cobrament que realitzen els advocats donant-li un valor afegit a la tasca de lletrat.

Qui aporta la informació?

La informació relativa als deutes és aportada pels creditors de les mateixes a través els seus advocats o per aquests últims en el seu propi nom quan siguin ells els titulars del deute.

Qui pot consultar aquesta informació?

la informació podrà consultar qui gaudeixi d'un interès legítim en accedir a aquesta informació.

I quan concorre aquest interès legítim?

Segons disposa en l' art. 20.1.e) LOPD, Concorre quan qui consulti el sistema mantingués una relació contractual amb l'afectat que impliqui l'abonament d'una quantia pecuniària o aquest li hagués sol·licitat la celebració d'un contracte que impliqui pagament ajornat o facturació periòdica.

Com es dóna difusió a la informació publicada?

Informació relativa a persones jurídiques:

Gràcies a el contracte de prestació de serveis subscrit amb l'empresa estatal INFORMA D & B, Pertanyent a el Grup CESCE i líder en el sector de la informació comercial, aquesta tindrà accés a la informació recollida en el Fitxer Rij relativa a persones jurídiques i podrà incloure-la en els informes comercials que ofereixi als seus clients de manera que la informació arribarà a el sistema financer i teixit empresarial del nostre país.

Informació relativa a persones físiques:

Gràcies a el contracte de prestació de serveis celebrat recentment amb EXPERIÈNCIA, Líder en el sector de la informació creditícia de persones físiques, aquesta tindrà accés a la informació recollida en el Fitxer Rij relativa a persones físiques i podrà posar-la a disposició de les seves entitats adherides, de manera que aquesta informació arribarà a el sistema financer i teixit empresarial del nostre país.

Com funciona la reclamació de deutes a través del RIJ?

1 Accés a la plataforma

El procés d'inclusió del deute comença amb l'accés de l'advocat a la plataforma a través del web www.registrodeimpagadosjudiciales.es o mitjançant el portal de serveis de RedAbogacia i s'identificarà amb la seva targeta ACA o amb el seu usuari i contrasenya.

2 Aportació de les dades del deute

L'advocat ha de completar un formulari de reclamació a la Plataforma facilitant totes les dades relatives al deute, el creditor i el deutor i, si s'escau, el procediment judicial. Així mateix, hi haurà de aportar la documentació acreditativa de l'existència deute.

El lletrat actuarà en nom del seu client o, en cas de tractar-se d'un deute de la qual el propi professional és creditor, en el seu propi nom. En cas d'actuar en nom de el client haurà de comptar amb la pertinent "representació".

3.-Requeriment de pagament al deutor

Un cop s'ha completat el formulari de reclamació a la Plataforma, l'equip jurídic de l'Rij enviarà un requeriment al deutor li un termini de 5 dies per efectuar el pagament, incloent expressament la advertència de ser inclòs en el fitxer de morositat Rij si es manté en l'impagament. D'aquesta manera es compleix amb el requisit legal que la normativa sobre protecció de dades imposa el creditor de realitzar aquesta advertència prèvia en el moment de requerir el pagament, amb anterioritat a ser inclòs en un fitxer de morositat.

4.- Notificació al deutor de la inclusió en el Rij

En el cas que el reclamat no atengui el requeriment de pagament remès, les seves dades són incloses en el fitxer Rij enviant-li, per complir amb la legislació vigent, immediatament la corresponent notificació fefaent, romanent la informació bloquejada durant 30 dies des de la inclusió, Durant els quals, si el deutor vol evitar que les dades relacionades amb el deute en qüestió es publiquin, podrà realitzar el pagament.

Igualment, el deutor, Durant aquest termini podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o limitació de l'tractament (drets Arsol), D'acord amb la normativa aplicable.

5.- Accés a la informació

Si transcorregut aquest termini de 30 dies no s'ha verificat el pagament, No s'han exercitat els esmentats drets, o el sol·licitat en ells ha estat denegat per haver confirmat documentalment el creditor tots els extrems relatius a la informació sobre l'impagament, s'aixecarà el bloqueig i la informació serà visible per a tot aquell que gaudeixi d'interès legítim en conèixer aquesta informació.

6.- Distribució de la informació.

Aquesta informació accessible immediatament per a la seva consulta per qualsevol advocat de país, de manera gratuïta. Així mateix, és accessible a tot el sistema financer i el teixit empresarial a través de INFORMA i EXPERIAN de la forma anteriorment indicada.

Quin és el procés de publicació de deutes judicialitzats al fitxer RIJ?

Aquest servei de publicació gratuïta al RIJ requereix que prèviament, l'usuari hagi realitzat al deutor les notificacions exigides per l'article 20.1 de la LOPD (requeriment de pagament i advertiment d'inclusió al fitxer, així com la notificació d'inclusió al mateix) .

Per això, ha de seguir el procés següent:
1.- Amb caràcter previ ha de requerir de pagament al deutor amb advertència expressa d'inclusió als fitxers RIJ i FEIJ a través de procediment judicial iniciat per reclamar el deute

 • A la papereta del monitori
 • A la demanda del judici ordinari
 • Mitjançant un escrit de tràmit en qualsevol fase del procediment en curs

2.- Ha d'aportar al RIJ el document acreditatiu de la notificació del requeriment de pagament amb advertiment dinclusió al deutor a través de lòrgan judicial.

Si feu el requeriment de pagament amb l'advertiment d'inclusió amb l'escrit de demanda o amb la papereta del monitori, podreu acreditar la recepció de la notificació bé amb l'acusament de rebut, en cas de remissió de la cèdula d'emplaçament i la demanda al domicili del demandat, o bé, en cas de notificació per lliurament, amb la diligència positiva de notificació expedida per lagent judicial.

Si feu el requeriment de pagament amb advertiment d'inclusió per mitjà d'un escrit en un procediment ja en curs i el deutor està personat a través de procurador, podreu acreditar la notificació adjuntant el document justificatiu del trasllat al deutor-demandat de l'escrit via Sistema de Comunicació Electrònica (LexNET, Justicia.cat, Justi-ciaSip, Vereda o Avantius). Si el demandat no està representat per procurador, podrà acreditar la recepció de la notificació bé amb l'acusament de rebut en cas de tramesa de la notificació, o bé, en cas de notificació per lliurament, amb la diligència positiva expedida per l'agent judicial

3.- Una vegada hagi pujat a la plataforma l'acusament de rebut o la diligència positiva d'emplaçament que acrediti la notificació al deutor- demandat del requeriment de pagament amb l'advertiment d'inclusió al fitxer RIJ i si escau, al FEIJ, podrà descarregar de la plataforma un certificat acreditatiu de la inclusió de les dades del deutor al fitxer.

4.- Per finalitzar la publicació de les dades al sistema, és requisit que procedeixi a notificar aquesta inclusió al deutor a través de l'òrgan judicial presentant per a això un escrit en el procediment judicial en curs, adjuntant aquest certificat.

5. Una vegada hagueu realitzat la notificació d'inclusió al deutor a través de l'òrgan judicial, accediu al vostre expedient en tràmit i aporteu el document acreditatiu del trasllat via Sistema de Comunicació Electrònica (LexNET, Justicia.cat, JusticiaSip, Vereda o Avantius) al deutor-demandat del dit escrit juntament amb el certificat.

Si el demandat no està representat per procurador, podrà acreditar la recepció de la notificació bé amb l'acusament de recepció, en cas de tramesa de la notificació, o bé, en cas de notificació per lliurament, amb la diligència positiva expedida per l'agent judicial .

6.- Transcorreguts 30 dies des de la notificació anterior (sempre que el deutor es mantingui a l'impagament i no hagi exercitat els seus drets d'oposició o supressió o d'haver-ho fet la seva reclamació no hagi prosperat) RIJ farà públiques les dades del deute.

Modalitats i preus

1-Modalitat Carta Certificada

El requeriment de pagament s'envia per mitjà de carta certificada, a través del servei de correus per un preu de tan sols 29,90 € més IVA, Que inclou tot el servei.

2-Modalitat Burofax

El requeriment de pagament s'envia per mitjà de burofax, amb justificant de recepció i certificació de contingut, per un preu de 39,90 € més IVA, Que inclou tot el servei.

3- Modalitat Publicació Judicialitzada

Atès que les preceptives notificacions al deutor exigides per l'article 20.1 de la LOPD les ha de realitzar l'usuari amb caràcter previ a la publicació, al si del procediment judicial seguit davant del deutor en reclamació del deute o per notificació fefaent sota la seva responsabilitat d‟acreditar-la degudament, aquest servei s‟ofereix de forma gratuïta.

Avantatges de l'Rij

És un servei que facilita i agilitza el recobrament del deute ja que estar inclòs en el fitxer Rij afecta els processos de Rating i Scoring utilitzats per avaluar el risc de el deutor i amb això a la capacitat creditícia i la reputació empresarial de l'deutor, afavorint el pagament del deute i per tant, és un complement a la gestió de cobrament que realitzen els advocats donant-li un valor afegit a la tasca de lletrat.

Facilita i Agilitza el recobrament

Estar inclòs en el fitxer Rij afecta els processos de Rating i Scoring utilitzats per avaluar el risc de el deutor i amb això a la capacitat creditícia i la reputació empresarial de deutor, afavorint el pagament del deute i, per tant, és un complement a la gestió de cobrament que realitzen els advocats donant-li un valor afegit a la tasca de lletrat.

Mètode còmode i senzill

La inclusió de deutes per al professional és fàcil i còmoda ja que la reclamació es realitza en menys de 10 minuts a través de la plataforma en línia.

Un cop pujada la informació DAJ s'encarrega de tota la gestió de la reclamació i, si escau de la publicació del deute en el fitxer Rij.

preu competitiu

El preu de l'servei és molt competitiu ja que ascendeix a 29,90 €, més IVA, En cas d'optar per la notificació mitjançant carta certificada ja 39,90 €, més IVA, En cas d'optar per que es realitzi el requeriment de pagament a través de burofax.

L'advocat podrà repercutir la despesa a client en concepte de suplert.

Les consultes de l'Rij per als advocats són gratuïts.

Servei transparent

El servei d'inclusió de deutes és molt eficaç i transparent per al professional, que és informat en temps real de l'estat del deute registrada al llarg de tot el procés de publicació de la mateixa i podrà disposar d'un xat directe amb el tramitador assignat per a resoldre qualsevol tipus de dubtes legals o operatives.

Servei Legal

El Rij respecta la legalitat vigent en matèria de protecció de dades de persones físiques, protecció de l' dret a l'honor de persones jurídiques, codi deontològic de l'advocacia i compleix amb les exigències marcades per la Agència Espanyola de Protecció de dades.

Comparteix: