Legislació Diària 30

Butlletí Oficial de l'Estat

Disposicions generals / comunitat autònoma de les Illes Balears

Diari Oficial de la Unió Europea

Comunicacions i informacions

Senat

Projectes i proposicions de llei

  • Proposició de Llei per la qual es reforma la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registro Civil. (Núm. Exp. S. 622/000017). Proposicions de Llei alternatives

Reglament del Senat

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya

Disposicions generals / Departament de Drets Socials

Altres disposicions / Departament de la Presidència

Comparteix: