Legislació Diària 24

Diari Oficial de la Unió Europea

Comunicacions i informacions

Senat

Reforma Constitucional

Consell de Ministres

Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts

Boletín Oficial de Cantàbria

Disposicions Generals / Conselleria de Salut

Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid

Disposicions / Conselleria de Sanitat

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Actes Administratius / Presidència de la Generalitat

  • Resolució de 14 de desembre de 2023, del secretari autonòmic de Presidència, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb el Decret llei 4/2023, de 10 de març, del Consell de modificació del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Comparteix: