Legislació Diària 23

Butlletí Oficial de l'Estat

Disposicions generals / Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Diari Oficial de la Unió Europea

Comunicacions i informacions

Senat

Projectes i proposicions de llei

  • Proposició de Llei de modificació de la Llei 1/1996, de 10 de gener, de assistència jurídica gratuïta. (Núm. Exp. S. 622/000011). Disconformitat de Govern amb la tramitació

Reglament del Senat

Consultes públiques

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya

Altres disposicions / Departament d'Igualtat i Feminismes

Butlletí Oficial de la Rioja

Disposicions Generals / Conselleria dAgricultura, Ramaderia, Món Rural i Medi Ambient

Butlletí Oficial de Navarra

Disposicions Generals / Decrets Forales

  • Decret foral 234/2023, de 31 d'octubre, pel qual es modifiquen el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Decret Foral 174/1999, de 24 de maig; el Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Decret Foral 114/2017, de 20 de desembre; el Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Decret foral 86/1993, de 8 de març; el Decret Foral 8/2010, de 22 de febrer, pel qual es regula el número d'identificació fiscal i determinats censos relacionats amb aquest; el Decret Foral 50/2006, de 17 de juliol, pel qual es regula lús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en làmbit de la Hisenda Tributària de Navarra; i el Decret Foral 177/2001, de 2 de juliol, pel qual saprova el Reglament de Recaptació de la Comunitat Foral de Navarra.

Butlletí Oficial del País Basc

Disposicions Generals / Lehendakaritza

Comparteix: