Legislació Diària 22

Butlletí Oficial de l'Estat

Disposicions generals / Prefectura de l'Estat

Diari Oficial de la Unió Europea

legislació

Consell de Ministres

Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts

  • Avantprojecte de Llei per la qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, en matèria d'extinció del contracte de treball, als efectes previstos a l'article 26.4 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.
  • Compromisos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C23, R10). Reial decret llei pel qual s'adopten mesures urgents per completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, i per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació.

Igualtat

Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia

Altres disposicions / Conselleria de Justícia, Administració Local i Funció Pública

Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid

Altres Disposicions / Conselleria de Digitalització

Comparteix: