Reials decrets de declaració i pròrroga de l'Estat d'alarma Naturalesa jurídica, control jurisdiccional i responsabilitat patrimonial

L'objecte d'aquest treball és analitzar succintament tres aspectes concrets dels reials decrets en virtut dels quals es declara i, si escau, prorroga l'estat d'alarma contemplat en l'article 116.2 de la Constitució Espanyola. En primer lloc, la seva naturalesa jurídica com a disposicions amb força de llei. En segon lloc, el seu control jurisdiccional pel Tribunal Constitucional a través de la qüestió d'inconstitucionalitat i el recurs d'empara. Finalment es fan alguns apunts sobre la responsabilitat patrimonial derivada dels reials decrets esmentats.

 

Comparteix: