Què es pot sancionar a l'incompliment de l'estat d'alarma ?.

Les mesures adoptades per combatre l'epidèmia de COVID-19 inclouen importants restriccions, tant a la llibertat de circulació de les persones com a l'activitat econòmica. Així resulta de el Reial Decret 863/2020, pel qual es va declarar l'estat d'alarma (en particular dels seus articles 7 i 10), i d'algunes normes complementàries.
El Reial Decret atribueix als agents de l'autoritat la competència per «practicar les comprovacions en les persones, béns, vehicles i establiments que siguin necessàries per comprovar i, si escau, impedir que es portin a terme els serveis i activitats suspeses en aquest reial decret, excepte les expressament exceptuades.

Comparteix: