COVID-19: Col·lectius Vulnerables

COVID-19. NORMES ESTATALS I AUTONÒMIQUES PER A COL·LECTIUS VULNERABLES;
Disposicions generals sobre COL·LECTIUS VULNERABLES:
- Constitució Espanyola. [Inclusió parcial];
- Instrument de Ratificació de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre de 2006. [Inclusió parcial];
- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. [Inclusió parcial];
NORMATIVA GENERAL SOBRE LA GESTIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA:
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19;
- Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19;
- Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19;

 

Comparteix: