COVID-19. Arrendament d'habitatge i locals comercials

LLISTAT DE NORMES de les comunitats autònomes;
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA:
Constitució Espanyola. [Inclusió parcial];
NORMATIVA GENERAL SOBRE LA GESTIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA:
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19;
Disposicions generals sobre ARRENDAMENTS URBANS:
- Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans;
- Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació a subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges;
PLA ESTATAL D'HABITATGE:
- Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021;
HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL: NORMATIVA ESTATAL:
- Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges de protecció oficial;
- Reial Decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre Política d'Habitatge

Comparteix: