Contractació pública i COVID-19 Normativa completa i tramitació d'emergència davant la crisi sanitària

Aquest és un treball de caràcter eminentment pràctic, sense perdre per això el seu rigor científic. Està pensat per poder-se aplicar de manera immediata a la gestió i tramitació d'expedients de contractació per la tramitació d'emergència, per a la qual cosa s'hi incorpora un complet i guiat procediment de tramitació.
És una eina de treball per lluitar contra el COVID-19, allunyada de distensions teòriques (ja vindrà el moment de proposar millores legislatives), perquè és el moment de la gestió, el moment d'actuar, d'aportar allò que en les possibilitats de cada un estigui, cadascú des de les seves pròpies competències. És el moment de prendre decisions pels qui competeixi i de ser executius, sense perdre per això el rigor a la feina ben feta.

Comparteix: