12 abril 2023

Junts, seguim avançant

Estimats companys, estimades companyes:

Acabada de desconvocar la vaga indefinida que mantenien els lletrats de l'administració de justícia, i que va provocar la paralització d'aquest servei públic, ens disposem a afrontar els efectes d'una interrupció de la qual no som creditors però que, no obstant, incideix d'una manera molt directe a la nostra activitat professional, i en el seu rendiment econòmic.

El Consejo General de l'Advocacia, els Consells Autonòmics i els vuitanta-tres Col·legis de l'Advocacia impulsem mesures i accions necessàries per minimitzar-ne els efectes, i per aconseguir que l'advocacia no resulti més castigada, després d'un comportament professionalment irreprotxable durant tot el conflicte.

Mentre el servei públic de justícia es mantenia col·lapsat a la gran majoria del nostre país, els professionals de l'advocacia no hem deixat d'atendre les obligacions i responsabilitats imposades a la nostra professió.

Estic referint-me, principalment, a la prestació de tots els serveis de justícia gratuïta, ja sigui en el marc del torn d'ofici o mitjançant la prestació d'assistència lletrada a centres de detenció i òrgans judicials.

Aquesta prestació de serveis, fonamental per a l'accés a la justícia, i per tant per a la tutela judicial efectiva, s'ha de fer en les millors condicions possibles per al professional de l'advocacia. Això requereix no sols mitjans sinó també una retribució del treball efectivament prestat.

L'advocacia institucional dedica gran part molt important dels seus esforços a defensar una sèrie de reivindicacions que estimem justes i raonables al nostre Estat social i democràtic de dret.

D'aquesta manera, la Declaració sobre la Justícia Gratuïta i el Torn d'Ofici que va fer pública recentment el Consejo General de l'Advocacia, promou un Pacte per millorar aquest servei públic, que és fonamental per a l'accés a la justícia de tota la ciutadania i, per tant, la tutela judicial efectiva. De forma complementària, així mateix, centrem els nostres esforços en impulsar les següents mesures:  

  • L'establiment d'un criteri general que determini que el lletrat tindrà dret a cobrar la prestació del servei realitzada, sempre que el seu nomenament sigui de compliment obligat per així disposar-lo una llei o una interlocutòria judicial: sense perjudici de la procedència del reintegrament, en el cas que el lletrat percebi els seus honoraris del client per no disposar de justícia gratuïta o una altra causa.

 

  • L'ampliació dels criteris de compensació actuals per via de subvenció, cobrint fins i tot aquells en què es denega la justícia gratuïta. És el cas, per posar un simple exemple, de la persona que aparentment té ingressos que excedeixen del límit quantitatiu per obtenir el benefici, però els béns dels quals estan subjectes a nombrosos embargaments.

 

  • L'adequació de les normes processals a la realitat de la justícia gratuïta perquè, en els procediments penals en què s'assigna judicialment advocat d'ofici a una persona jurídica, el professional de l'advocacia tingui dret a rebre la retribució corresponent.

 

  • La inclusió de determinats conceptes retributius en tots els barems de les administracions prestacionals, establint-se un marc mínim que faci obligatori per llei incloure aquests conceptes a totes les administracions.

 

  • L'augment de les retribucions en els barems de justícia gratuïta, per adequar-los en la mesura que sigui possible a la realitat social i econòmica en què vivim.

 

  • L'establiment d'un mecanisme generalitzat per al pagament d'assessorament previ a la via prèvia contenciosa administrativa i fins i tot a la jurisdicció social.

 

  • Una redacció més clara i precisa de l'articulat reglamentari per evitar posteriors interpretacions irraonables sobre la caducitat dels expedients de justícia gratuïta, que no sempre són clars ni estan adequadament definits.

 

  • L'ampliació dels terminis establerts a les normes processals per acudir al centre d'atenció en alguns casos, després de l'anomenada pertinent.

 

  • L‟establiment d‟un marc estatal que permeti crear criteris per al‟actualització regular de barems.

 

  • Lexistència de subvencions que permetin una formació contínua dels professionals que presten el torn dofici.

Aquestes són algunes de les reivindicacions que l'advocacia institucional realitza en matèria de justícia gratuïta, a més de les contemplades a la Declaració sobre la Justícia Gratuïta i el Torn d'Ofici: per un Pacte per millorar aquest servei públic del CGAE.

De la mateixa manera, seguim deixant sentir la nostra veu en la formulació d'al·legacions davant de lleis com la d'eficiència organitzativa, processal i digital del servei públic de justícia: una tasca que fa possible que els textos legals tinguin una redacció més acord i favorable. interessos de l'advocacia professional.

D'altra banda, en matèria de justícia digital, recollim la nostra presència en tots els projectes que des del Ministeri i les administracions prestacionals es desenvolupen per a una major eficiència del servei públic. Així, hem tingut un paper important en la revisió de la plataforma que per als processos concursals del llibre tercer del text refós ha hagut d'implementar el ministeri. Així mateix, col·laborem proactivament i fent propostes perquè l'expedient electrònic judicial sigui una realitat d'acord amb les necessitats de la professió. D'aquesta manera, els propers dies l'expedient s'implementarà a algunes províncies espanyoles.

Pel que fa a l'exercici del dret de defensa, seguim plantejant les reivindicacions que han de redundar en la nostra tasca diària. La setmana passada, de fet, es va aprovar el Projecte de llei orgànica de dret de defensa pel Consell de Ministres. Deliberarem sobre el contingut al proper Congrés Nacional de l'Advocacia, els dies 3 a 5 de maig, ia partir de les conclusions que acordem, completarem i millorarem el text en seu parlamentària, fent propostes d'esmenes als grups parlamentaris.

En aquest sentit, com saps, la conciliació de la vida familiar, la desconnexió digital, la inhabilitat de períodes nadalencs, són propostes en què seguim posant èmfasi per a una activitat professional d'acord amb les nostres necessitats, i respecte a les que s'han produït i s'estan produint avenços importants.

També la dignitat de la nostra professió constitueix un punt transcendental, i que es desvetlla amb més profunditat en matèria de relacions amb l'administració de justícia. La puntualitat sense retards de les vistes, la tramitació de processos en terminis raonables que no cerquin els drets dels nostres clients, el tracte considerat respectuós i talls, la fixació de causes de suspensió per malaltia, etc., constitueixen reivindicacions que continua efectuant l'advocacia institucional.

El nostre ferm compromís és continuar reivindicant i lluitant pels drets i interessos de la professió, i de la ciutadania a què prestem servei. Per això, t'animo a participar al nostre proper Congrés Nacional que comença el 3 de maig a Tarragona. De conformitat amb l'article 111 de l'Estatut General, les Conclusions que votem tots els col·legiats i col·legiades assistents constituiran “Orientacions” per a tota l'Advocacia institucional en conjunt (Consejo General, Consells Autonòmics i Col·legis de l'Advocacia) durant els següents 4 anys, fins al 2027.

No deixis de participar-hi, per decidir entre tots i totes el futur de la professió.

 

Junts, seguim avançant.

 

Una abraçada

Comparteix: