13 gener 2023

L'Algarrobico. La història (judicial) interminable

El mes de febrer que ve es compliran 17 anys des de la paralització de l'hotel situat a la platja de l'Algarrobico, a la província d'Almeria.

Per què els desordres ambientals triguen tant de temps a resoldre's? Recordo una central de carbó, els procediments judicials dels quals es van iniciar als anys 90 i posteriorment es van arxivar, i han transcorregut 30 anys fins que la central ha deixat d'existir. Com assenyalava fa uns dies el fiscal Coordinador de Medi Ambient i Urbanisme al diari “El País” (24-12-22): “Tots tenim perfectament clar que El Algarrobico es demolirà”. Confiem que tots el puguem contemplar en un període raonable.

Avui ens explica en aquest bloc l'advocat que porta des de l'any 2006 litigant per restablir l'ordre urbanístic derivat del famós hotel, l'ampli recorregut judicial d'aquest procediment, que indubtablement amb un recorregut processal tan llarg ens porta a recordar el que assenyala l'article 24.1 de la Constitució Espanyola: "Totes les persones tenen dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, es pugui produir indefensió".

Com hem dit altres vegades, recordant Bob Dylan: "El answer my friend és blowing in the wind” (la resposta, amic meu, està flotant al vent…).

José Manuel Marraco Espinós

Advocat

L'Algarrobico. La història (judicial) interminable

José Ignacio Domínguez. Advocat

D'acord amb tretze sentències del Tribunal Supremo i mig centenar d'altres jutjats i tribunals, l'hotel de l'Algarrobico és il·legal perquè envaeix la servitud de protecció establerta a la Llei de Costes ia més està construït dins del Parc Natural Cap de Gata-Níjar en terrenys protegits a nivell regional, estatal i europeu .

Tan inusitada activitat jurídica no ha tingut cap efecte pràctic a causa de la negativa de l'Ajuntament de Carboneras a complir les resolucions judicials ia l'abúlia i la desídia de l'ens autonòmic, la Junta d'Andalusia. De totes les resolucions judicials, l'única que ha tingut efectes pràctics ha estat la interlocutòria del jutjat contenciós administratiu número 2 d'Almeria de data 21 de febrer de 2006, suspenent cautelarment les obres de l'hotel.

Entre les sentències més importants del Tribunal Supremo que no han fet cap efecte hi ha les següents:

1.- STS de 21 de març de 2012 corresponent al Recurs de Cassació 2200/2008 confirmant la sentència de la Audiencia Nacional de data 23 de gener de 2008, Recurs 50/06, acordant que la servitud de protecció a l'Algarrobico és de 100 metres. L'Ajuntament de Carboneras defensava que la servitud de protecció era de 20 metres, amplada amb què va concedir la llicència d'obres per construir l'Hotel.

En aquest mateix sentit es manifesta la STS de data 18 de juliol de 2012 corresponent al Recurs de Cassació número 985/2009 confirmant la sentència de la Audiencia Nacional de data 5 de desembre de 2008 corresponent al Recurs 21/06 que acorda una amplada de 100 metres a la servitud de protecció de l'Algarrobico

La STS de data 18 de juliol de 2012, Recurs de Cassació 1106/09, va confirmar la sentència de la Audiencia Nacional de data 19 de novembre de 2.008 corresponent al recurs 53/06 sobre delimitació de costes. La mercantil Azata SA defensava que la servitud de protecció a El Algarrobico era de 20 metres i la Sala va acordar que és de 100 metres. A data d'avui, onze anys després de publicar-se les tres sentències, l'Ajuntament de Carboneras continua sense modificar l'amplada de la servitud de protecció.

2.- STS de 10 de febrer de 2016, Recurs de Cassació 1947/2014, anul·lant la del TSJA, amb seu a Granada, número 803/2014 de 21 de març confirmant que l'Algarrobico és espai protegit. Azata Patrimonio SL pretenia classificar El Algarrobico com a urbanitzable al PORN de 2008. Vuit anys després de publicar-se la sentència, l'Ajuntament de Carboneras segueix consideren a l'Algarrobico com a urbanitzable.

3.- STS de data 10 de febrer de 2016 confirmant la del TSJA de data 10 de desembre de 2013, Recurs 2016/2006, validant la resolució de la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d'Andalusia de 26 de setembre de 2006 per la que acorda exercir el dret de retracte sobre els terrenys de l'Algarrobico. La recurrent va ser Azata Patrimonio SL

La STS de data 10 de febrer de 2016 confirmant la del TSJA, amb seu a Granada, de data 10 de desembre de 2013 corresponent al Recurs 2017/2006, confirmant la resolució de la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d'Andalusia de 26 de setembre de 2006 per la qual acorda exercir el dret de retracte sobre els terrenys de l'Algarrobico. La recurrent va ser Azata del Sol SL Vuit anys després de publicades ambdues sentències, la Junta d'Andalusia no té cap intenció d'executar el retracte, cosa que permetria a la Junta d'Andalusia prendre possessió de l'Hotel i enderrocar-lo.

4.- STS de data 20 de novembre de 2017 corresponent al Recurs de cassació 2984/16 confirmant la sentència del TSJA, amb seu a Granada, de data 23 de maig de 2016 al Recurs 532/09 acordant que L'Algarrobico és espai protegit , no urbanitzable al PORN de 2008, en contra de les pretensions de l'Ajuntament de Carboneras. Cinc anys després de publicada la sentència l'Ajuntament de Carboneras segueix classificant l'Algarrobico com a urbanitzable.

5.- STS de data 634/2018 de 19 d'abril, corresponent al Recurs de Cassació 124/17, per la qual es confirma la sentència del TSJA, amb seu a Granada, de data 18 de Juliol de 2016, corresponent al Recurs 1870 /09, obligant a l'Ajuntament de Carboneras a classificar L'Algarrobico com a Sòl No Urbanitzable al PGOU. Cinc anys després de publicar-se la sentència l'Ajuntament de Carboneras segueix sense modificar el PGOU on l'Algarrobico continua apareixent com a sòl urbanitzable.

Tot i la negativa de l'Ajuntament de Carboneras a complir les sentències, l'únic obstacle per poder enderrocar l'hotel i així restablir la legalitat urbanística clamorosament vulnerada per l'edifici és que el mamotreto encara té vigent la llicència d'obres concedida per l'Ajuntament de Carboneras l'any 2003.

Per defugir aquest inconvenient, Greenpeace va demanar a la Sala Contenciosa Administrativa del TSJA amb seu a Granada que obligués l'Ajuntament de Carboneras a revisar d'ofici la llicència d'obres i procedir a anul·lar-la. No es va poder demanar directament la nul·litat de la llicència ja que ja havia transcorregut el termini per sol·licitar-la.

Greenpeace també va instar el TSJA, en el mateix recurs, que ordenés l'enderrocament de l'hotel sense esperar que l'Ajuntament de Carboneras complís l'obligació d'anul·lar la llicència per ser un pur formalisme. S'al·legava que enderrocar l'hotel sense haver anul·lat la llicència d'obres no infringia el principi de seguretat jurídica ja que la llicència havia estat concedida de forma il·legal i els participants en la concessió tenien mitjans per saber-ho. El coneixement de la il·legalitat de la llicència per part dels promotors ho ha acreditat la Audiencia Nacional en dues sentències fermes. Greenpeace també va al·legar en el recurs que en haver estat anul·lat el PGOU que classificava El Algarrobico com a urbanitzable, la llicència havia perdut el suport jurídic en què es recolzava la seva concessió.

La sentència del TSJA número 2956/2021 de 22 de juliol va posar fi al procediment obligant l'Ajuntament de Carboneras a iniciar l'expedient de revisió d'ofici de la llicència però negant la possibilitat de demolir l'edifici mentre el consistori de Carboneras no anul·li aquest títol jurídic que en va permetre la construcció.

La sentència del TSJA va ser recorreguda a Casación per Greenpeace i l'Ajuntament de Carboneras. Greenpeace demanava al Tribunal Supremo que acordés la demolició sense esperar l'anul·lació formal de la llicència i l'Ajuntament de Carboneras va recórrer la necessitat de revisar-la d'ofici. La Sala d'Admissió del Tribunal Supremo mitjançant Interlocutòria de data 18 de maig de 2022 no va admetre a tràmit el recurs de l'Ajuntament de Carboneras pel que esdevingué ferma la sentència del TSJA 2956/2021 de 22 de juliol pel que fa a l'obligació de l'Ajuntament de Carboneras de revisar d'ofici llicència d'obres.

El mateix Auto sí que va admetre a tràmit el recurs de Greenpeace, però el Tribunal Supremo ha acordat que no es pot ordenar la demolició de l'Hotel mentre l'Ajuntament de Carboneras no compleixi la seva obligació d'anul·lar la llicència d'obres. Ja es coneix la sentència però avui encara no s'ha fet pública la sentència.

El problema és que l'Ajuntament de Carboneras es nega sistemàticament a complir totes les sentències contràries a l'hotel i es nega també a iniciar l'expedient de revisió d'ofici de la llicència ordenada per l'esmentada sentència ferma del TSJA número 2956/2021 de 22 de juliol .

Qualsevol jurista pensarà que la negativa a complir les sentències per part de l'Ajuntament de Carboneras és molt fàcil de defugir demanant-ne l'execució forçosa i denunciant l'alcalde pel presumpte delicte de desobediència. Doncs bé, les dues mesures ja han estat adoptades sense èxit. L'Ajuntament de Carboneras no compleix les sentències i quan els grups ecologistes van denunciar l'alcalde de Carboneras per un presumpte delicte de desobediència, el Juzgado de Instrucción de Vera va arxivar la denúncia.

Per no anar-nos-en per les branques em centraré en el més important, en l'anul·lació de la llicència d'obres, únic obstacle per enderrocar l'hotel.

Una vegada que la interlocutòria de la Sala d'Admissió del Tribunal Supremo de data 18 de maig de 2022 va declarar ferma l'esmentada sentència del TSJA número 2956/2021 de 22 de juliol, Greenpeace va demanar al TSJA l'execució forçosa de la mateixa mitjançant escrit de data 25 de juliol de 2022 però fins ara no hi ha hagut resposta .

La negativa de l'Ajuntament de Carboneras a anul·lar la llicència i la necessitat de la seva anul·lació per procedir a l'enderrocament han situat l'hotel de l'Algarrobico en un atzucac: no hi ha enderrocament sense anul·lació de la llicència, l'Ajuntament de Carboneras es nega a anul·lar-la i de moment no han funcionat els mecanismes jurídics per obligar-lo.

Després del recent anunci de la decisió de la sentència del Tribunal Supremo negant la possibilitat de demolir l'hotel mentre no s'anul·li la llicència d'obres, el president del Tribunal Superior de Justicia d'Andalusia ha declarat públicament que si algú demana l'execució forçosa de la sentència que obliga l'Ajuntament de Carboneras a iniciar l'expedient de revisió d'ofici de la llicència d'obres, s'adoptaran “mesures afegides” per fer complir la legalitat.

Aquell mateix dia Greenpeace va reiterar la sol·licitud d'execució forçosa de la sentència d'acord amb el que preveuen els articles 103 i següents de la Llei 29/98.

Seguim esperant que el TSJA decideixi sobre la conveniència o no d'obligar l'alcalde de Carboneras a sotmetre's a les normes més elementals d'un Estat de Dret.

Comparteix: