25 gener 2024

Transformant la gestió contractual: la revolució del CLM assistit per la IA

Sara MolinaPer Sara Molina
TWITTER @SaraMolinaPT

El Contract Life Cycle Management (CLM) representa un canvi paradigmàtic en la manera com les organitzacions gestionen els seus contractes, des de la creació del primer esborrany fins a la finalització de la relació contractual. Un enfocament integral, potenciat per la intel·ligència artificial (IA) i la tecnologia avançada, ofereix una solució transformadora que respon als desafiaments del món empresarial modern.

A la majoria de les organitzacions, totes les àrees es relacionen amb els contractes, però la responsabilitat definitiva de gestionar-los, tant abans de la firma com després, pot ser molt difusa, cosa que comporta nombrosos riscos. L'assessoria jurídica, que té responsabilitat en la gestió i el control del risc del negoci, hi troba una font clau de risc.
Un estudi recent del sector realitzat per World Commercial and Contracting, Deloitte i proveïdors de CLMS apunta que una gestió incorrecta dels contractes pot arribar a suposar una pèrdua de valor d'entre l'1% i el 8%, cosa que posa de manifest la importància crítica de comptar amb processos contractuals optimitzats per preservar el valor a les transaccions comercials.

La pèrdua de valor pot estar associada amb la part inicial del cicle de vida del contracte on la manca de termes contractuals estandarditzats o utilitzar termes ambigus poden posar en perill el valor potencial d'un contracte. Durant la prestació dels serveis, o el lliurament dels béns, la problemàtica és diversa quan es consideren els contractes des del costat del client (Buy side) o des del costat del proveïdor (Sell side), però en ambdós casos és crítica la identificació dels elements rellevants del contracte, i del seu compliment: el control adequat del consum, la utilització de serveis o el lliurament de productes que no es corresponen amb allò pactat, discrepàncies en els nivells de servei, utilització de tarifes incorrectes, o la no incorporació al contracte de les modificacions pactades per les parts durant la vigència.
De tot això deriva la necessitat d'una gestió dels contractes més precisa i eficaç, comptant amb els recursos adequats, que de vegades seran advocats experts i en altres perfils de contract management, o una combinació de tots dos, recolzats per la tecnologia idònia a cada cas.

CLM vs CLMS

Quan s'aborda la gestió integral de la vida del contracte, pot tenir sentit fer una precisió terminològica. El Contract Lifecycle Management (CLM) suposa la gestió integral de la vida del contracte, amb un enfocament holístic. Un Contract Lifecycle Management System (CLMS) és una solució tecnològica que permet dur a terme aquesta gestió.

El CLM i l'adopció de tecnologia

La diversitat de solucions tecnològiques és gran:

1. Plataformes Integrals: Una plataforma de CLM integral ofereix una solució end-to-end, cobrint totes les fases del cicle de vida del contracte. Això millora la visibilitat i el control sobre els contractes, ia més facilita obtenir informació sobre totes les etapes del procés. En aquest àmbit hi ha grans plataformes de mercat i també la possibilitat de desenvolupaments ad hoc.

2. Millores puntuals en el procés: També cal treballar en millores específiques del procés, atenent els punts de dolor concrets de cada organització, amb un enfocament més incremental de millora gradual del procés.

Aplicació de la IA a CLM

La gestió dels contractes és una de les àrees on l'aplicació de la IA té més recorregut, obrint un ampli ventall de possibilitats per maximitzar-ne l'eficiència i l'efectivitat en la gestió. La IA pot processar i analitzar grans volums d'informació, identificar tendències, riscos i oportunitats i generar text, oferint així un avantatge competitiu significatiu. Alguns dels casos d'ús que exploren les organitzacions i els proveïdors tecnològics són:

1. Generació d'esborranys de contractes: La IA permet saltar de la mera modelització i automatització a la generació de primers esborranys molt ajustats a les necessitats de la relació que es pretén regular, tenint en compte el sector, el tipus de contrapart, la durada , el risc. D'aquesta manera l'advocat o àrea de negoci involucrada parteix d'un document que està molt més a prop del document que necessiteu.

2. Automatització Intel·ligent: L'IA permet l'automatització de tasques repetitives i de baix valor, com l'entrada de dades i l'extracció de clàusules clau, cosa que allibera els equips legals perquè s'enfoquin en treball de més valor estratègic.

3. Anàlisi predictiva: Utilitzant algoritmes d'aprenentatge automàtic, la IA pot predir possibles incompliments contractuals i suggerir accions preventives, millorant així la gestió de riscos i el compliment.

4. Optimització de Termes Contractuals: La IA pot comparar termes contractuals amb benchmarks de la indústria i pràctiques òptimes per assessorar en la negociació i redacció de contractes més favorables i menys riscosos.

5. Assistència a la Negociació: Eines d'IA amb processament del llenguatge natural poden assistir en temps real durant les negociacions, proporcionant informació rellevant i recomanacions basades en la vasta base de dades de contractes previs i resultats coneguts.

6. Gestió d'obligacions: La IA pot monitoritzar i alertar sobre obligacions contractuals i dates de venciment, assegurant que es compleixin tots els termes i s'evitin penalitzacions per incompliment.

La integració d'IA en la gestió de la vida del contracte no sols augmenta la precisió i l'eficiència, sinó que també transforma el rol de l'assessoria jurídica fent-la més proactiva i estratègica dins de l'organització. Amb la IA, la gestió de contractes es pot convertir en un procés encara més dinàmic, que fomenti la presa de decisions informades i doni suport a l'excel·lència operativa en tota l'organització.

Comparteix: