03 juny 2024

Per què no hem de fer servir la IA per substituir el nostre raonament jurídic?

Elen IrazabalPer Elen Irazabal

Quan utilitzem eines de IA generativa, ens sentim temptats a utilitzar-les sense cap mena de control. Vaja, que faci tot per nosaltres. Veiem que ens torna un text ben escrit i podem pensar que podem utilitzar-lo tal com en les nostres tasques. Aleshores, per què és això una mala idea?

El Premi Nobel d'Economia, Daniel Kahneman, ha influït significativament tant en la psicologia i en l'economia com en la intel·ligència artificial amb els estudis sobre el sistema 1 i 2. Podríem dir que, actualment, la IA és un sistema 1 sofisticat . Això significa que la intel·ligència artificial, especialment en la forma actual d'aprenentatge profund, opera predominantment de manera ràpida i automàtica, reconeixent patrons i fent prediccions basades en grans quantitats de dades. Igual que el “Sistema 1” de Kahneman, la IA pot processar informació ràpidament i respondre de manera immediata, però ho fa sense una comprensió profunda o una anàlisi deliberada de les circumstàncies. D'altra banda, el “Sistema 2” es caracteritza per un pensament lent, deliberat i lògic, implicant una anàlisi detallada i profunda de les situacions.

Tot i la seva sofisticació, aquesta analogia ressalta una limitació crucial: la IA manca de la capacitat de raonament profund i contextualització que caracteritza el “Sistema 2”. Al camp legal, on l'anàlisi detallada, la deliberació i la comprensió de la causalitat són essencials, aquesta deficiència és particularment significativa. Un advocat ha d'avaluar el context, interpretar la llei i aplicar principis legals a situacions complexes, tasques que requereixen un raonament que la IA, com a sistema 1, no pot proporcionar adequadament.

El raonament legal implica més que només processar grans quantitats de dades; requereix entendre les relacions causals i el context darrere de la informació. Els sistemes d'IA, encara que són hàbils per manejar vasts conjunts de dades i identificar patrons, no tenen la capacitat d'entendre la causalitat o el context de la mateixa manera que els humans. Per exemple, un advocat ha de comprendre les implicacions d‟una llei, considerar precedents i predir els possibles resultats d‟un argument legal. Aquestes tasques requereixen un nivell de consciència contextual i raonament causal que els sistemes de IA actuals no tenen. Confiar a la IA per realitzar aquestes funcions podria portar a males interpretacions i judicis legals defectuosos.

Això sí, podem utilitzar la IA per ajudar-nos a raonar millor. En paraules del meu amic i un dels experts més grans en IA del nostre país, Javier Ideami, interactuar amb IAs com ChatGPT pot ajudar a augmentar ia magnificar el nostre potencial d'intuïció humana. És a dir, del nostre sistema 1. ChatGPT, per exemple, té un gran pou de coneixement que pot potenciar el nostre encaixador de patrons.

Ideami em subratllava aquest exemple: quan volem fer musculació per millorar el nostre físic i la força, utilitzem màquines que ens ajuden a assolir l'objectiu desitjat. Amb la IA és el mateix, podem utilitzar-la de manera que potenciï les nostres capacitats.

Per exemple, un advocat pot utilitzar una IA per obtenir ràpidament un resum de la jurisprudència rellevant per a un cas específic, estalviant temps a la cerca inicial d'informació. Tot i que la IA no pot reemplaçar l'anàlisi crítica i la interpretació legal que requereix el sistema 2, pot proporcionar una base de dades extensa i accessible que l'advocat pot examinar i contextualitzar. D'aquesta manera, la IA actua com una eina que amplifica les nostres capacitats, i ens permet enfocar-nos en l'anàlisi profunda i en l'aplicació creativa dels coneixements legals a situacions complexes.

A més, quan utilitzem eines d'IA generativa, ens fan treballar d'una manera com no estàvem acostumats. Hem d'instruir la IA adequadament per obtenir el resultat que necessitem, cosa que ens obliga a pensar d'una manera diferent. Així com les màquines de musculació no poden fer exercici per nosaltres, però ens faciliten el procés d´entrenament, la IA no pot raonar per nosaltres, però pot fer que el procés d´obtenir i organitzar informació sigui més eficient i efectiu.

Comparteix: