19 febrer 2024

El Reglament Europeu de Serveis Digitals ja està en vigor: i ara què?

Moises BarriPer Moisès Barri
TWITTER @moisesbarrioa

A la Unió Europea (UE) ha tocat al final l'època on les plataformes en línia podien dictar les seves pròpies normes, gairebé sense supervisió externa. A partir del passat dissabte 17 de febrer del 2024, el nou Reglament (UE) 2022/2065 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 d'octubre del 2022, relatiu a un mercat únic de serveis digitals i pel qual es modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglament de Serveis Digitals, RSD o Reglament DSA, per les sigles angleses de Digital Services Act) s'aplicarà íntegrament a serveis com motors de cerca, mercats en línia, xarxes socials i plataformes de compartició de vídeos, que utilitzen milions de persones cada dia.

Això suposarà canvis no sols per a les empreses tecnològiques, sinó també per als usuaris de les plataformes, els investigadors i les organitzacions de la pròpia societat civil.

El nou Reglament DSA suposa molt més que una modificació d'un text legislatiu veterà del Dret de la Unió que estableix normes per al comerç electrònic, la Directiva sobre el comerç electrònic de l'any 2000. El nou Reglament de Serveis Digitals introdueix obligacions de diligència deguda els prestadors de serveis intermediaris tècnics d'Internet, publicitat i transparència informativa, requisits de notificació i actuació sobre els continguts, mesures de suspensió, accés dels investigadors a les dades de les plataformes, alertadors de confiança, gestió de riscos per a grans plataformes i altres canvis que he analitzat en un altre lloc de manera més completa.

El punt de partida del Reglament DSA és la seva capacitat per ajudar les persones a comprendre i estar segures als espais en línia. Això significa una millor protecció dels consumidors, un major poder dels usuaris davant de les empreses tecnològiques, millors salvaguardes tuïtives per als menors i una comprensió més clara dels sistemes algorítmics. Que els ciutadans experimentin aquests beneficis a la seva vida diària o que el Reglament DSA es converteixi en un mer exercici burocràtic amb poques millores per als usuaris de les plataformes depèn ara d'una nova estructura de supervisió pública destinada a fer complir les normes del mateix.

La Comissió Europea exerceix un paper crucial en l'aplicació del Reglament DSA. A més, cada estat membre ha de designar un organisme públic específic de supervisió de plataformes, el Coordinador de Serveis Digitals (CSD), que a Espanya correspon a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). A més d‟aquests reguladors, una xarxa d‟altres organitzacions privades ha d‟ajudar a fer complir la norma. Els grups de la societat civil s'esmenten explícitament al Reglament DSA per donar suport al compliment de nombroses formes, des de la consulta als reguladors fins a la representació dels consumidors. Els usuaris de les plataformes disposen de nous mecanismes de denúncia que poden utilitzar per aacara la llum els incompliments del Reglament DSA. Els investigadors tenen ara una via jurídicament garantida per sol·licitar dades a les plataformes per estudiar possibles riscos. I s'anima les plataformes a col·laborar en codis de conducta del sector.

Al meu parer, perquè el Reglament DSA funcioni és necessari desenvolupar una comunitat de compliance que englobi no només els reguladors, sinó també els usuaris de les plataformes, els investigadors, la societat civil i les empreses tecnològiques. Una manera d'avançar en la creació d'una comunitat compliance és la previsió que fa el Reglament DSA a l'article 61 d'instituir un òrgan consultiu permanent anomenat Junta Europea de Serveis Digitals.

La Junta reuneix tots els coordinadors de serveis digitals i la Comissió Europea, i pot consultar experts externs. De fet, que el Reglament DSA hagi establert un òrgan consultiu plural i especialitzat serà especialment útil per trobar mesures adequades de mitigació de riscos, tasca que ja té encomanada la Junta. S'hauria de facilitar finançament suficient per fer-ho i, en general, perquè els investigadors i alertadors fiables compleixin el seu paper en l'aplicació coherent del Reglament DSA a tota la UE. A escala nacional, els coordinadors de serveis digitals també haurien de fomentar els intercanvis amb organitzacions del sector privat i de la societat civil per avançar en el coneixement dels diferents tipus de plataformes i els riscos associats. De fet, els coordinadors de serveis digitals, individualment ia través de la Junta, poden servir així de connectors entre diferents grups.

A més, a llarg termini, els coordinadors de serveis digitals haurien d'estar en una bona posició per contribuir a una avaluació significativa i exhaustiva d'aquesta norma jurídica important del Dret digital de la Unió Europea. No només hauran adquirit experiència de primera mà en l'aplicació de les seves regles i procediments, sinó que també podran demanar opinions i idees de la seva xarxa per quan es faci la primera avaluació completa el 2027. Aquesta avaluació ha d'incloure una revisió de l'estructura de govern del Reglament DSA, inclòs el paper de la Comissió, i les possibles llacunes, com ara la cobertura de noves plataformes o empreses de tecnologia publicitària.

Com a reflexió de tancament, a parer meu, l'èxit de la transformació digital a la UE dependrà que el nou marc jurídic que porta el Reglament DSA (juntament amb el Reglament DMA i el Reglament d'Intel·ligència Artificial) sigui veritablement eficaç per augmentar la confiança de les persones i brindar a les empreses la seguretat jurídica necessària. La coordinació dels esforços entre la UE, els Estats membres i el sector privat és fonamental per aconseguir-ho i reforçar la sobirania digital europea.

[1] Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

[1] De forma extensa a BARRI ANDRÉS, Moisès, Manual de Dret digital, Editorial Tirant lo Blanch, 2022, 2a edició i disponible a https://www.moisesbarrio.es/libro/manual-derecho-digital-2-edicion_9788411470544. De forma més sintètica a BARRI ANDRÉS, «Avançant en la sobirania digital europea: els reglaments DSA i DMA», a Anàlisi del Real Institut Elcano, núm. 43/2022 i disponible a https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2022/06/ari43-2022-barrio-avanzando-en-la-soberania-digital-europea-los-reglamentos-dsa-y-dma.pdf

Comparteix: