Bloc de Dret (s) dels Consumidors

Dret a l'honor: Companyies telefòniques i registres de morosos

10/04/2024

Dret a l'honor: Companyies telefòniques i registres de morosos

Per Mateu Joan Gómez El debat sobre els fitxers de morositat és molt més prolix que la mera anàlisi sobre la realitat del deute. Segons l'autor, l'atenció telefònica sol ser complexa i les gestions amistoses per cancel·lar-la, excessivament exigents i de dubtosa fortuna. Així, moltes vegades el recurs que queda al consumidor és el de donar ordre a la seva entitat financera perquè no aboni la factura corresponent.

04/05/2022

Dark patterns, una altra amenaça per al consumidor digital

Per Sonsoles Valero
El simple disseny d'una pàgina web, d'una interfície, es pot convertir en una pràctica comercial enganyosa i, per tant, vulnerar els drets dels consumidors? En aquest article l'autora explica què són els patrons foscos i com poden afectar la conducta dels usuaris digitals de manera que els pot induir a error o alterar-ne el comportament econòmic.

27/04/2022

Anàlisi de la STS, de 6 d'abril del 2022: la interrupció de la prescripció davant l'assegurat interromp la prescripció davant l'entitat asseguradora

Per Cristina Vallejo
Queda assegut que en les reclamacions de vicis constructius en què hem dirigit l'acció davant de l'agent constructiu i després d'aquest impagament volem dirigir l'acció directa contra la seva asseguradora de la responsabilitat civil, la interrupció de la prescripció davant de l'assegurat interromp davant asseguradora.

30/03/2022

El control de transparència als contractes de crèdit revolving

Per Jesús Sánchez
En matèria de consumidors, la contractació seriada amb condicions generals de la contractació ha estat imposada per una legislació supranacional, en què regeix el principi de primacia del dret comunitari i la interpretació que sobre aquesta legislació efectua el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resultant obligat, a l'hermenèutica de les disposicions legals, realitzar una interpretació procommunitate de les normes internes.

15/03/2022

La protecció dels consumidors vulnerables a la llum de la Llei 4/2022

Per Rosana Pérez Gurrea
Ja està en vigor la Llei 4/2022, de 25 de febrer, de protecció dels consumidors i usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica, llevat de la modificació relativa als requisits de les clàusules no negociades individualment ex article 80 b) del TRLDCU que entrarà en vigor el dia 1 de juny. Aquesta Llei modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (TRLGDCU) incloent la figura del consumidor vulnerable, figura necessària per incrementar la protecció dels usuaris que per diferents circumstàncies estan més exposats a possibles abusos.

23/02/2022

Ryanair i clàusules abusives. Un nou episodi a raó de la STS 554/2021 de 20 de juliol.

Per Mateu Joan Gómez
En triar viatjar en una companyia «Low cost» sacrifiquem un cert índex de comoditat a canvi d'un preu més reduït i d'una oferta horària més gran. Però no només les comoditats es redueixen, sinó que també s'endureixen les condicions generals del contracte, i el passatger es compromet a unes obligacions que moltes vegades li passen desapercebudes o que són una mica desproporcionades. Les diferents organitzacions de defensa de consumidors sempre han mostrat un interès especial en l'anàlisi de les condicions subscrites pels passatgers en els contractes amb aquestes companyies. L'autor ressenya en aquest article la STS 554/2021, que analitza la legalitat de diferents clàusules famoses als contractes de Ryanair, algunes de les quals han estat finalment declarades nul·les, altres han vist la seva polèmica vigència confirmada.

18/02/2022

Diners electrònics, digitals, virtuals i criptomonedes… Encara els confons?

Per Sonsoles Valero
Els diners electrònics, el digital, el virtual i les criptomonedes, no són el mateix? No. Tot i que tot té lloc online, guarden grans diferències, encara que també similituds i aquest és l'objectiu d'aquest article: ajudar el lector a distingir totes aquestes classes de diners amb què convivim en aquesta era digital que evoluciona a gran velocitat per adaptar-se a les noves necessitats dels consumidors.

09/02/2022

El deutor davant de la inclusió en un Sistema d'Informació Creditícia (fitxer de morosos)

Per Cristina Vallejo
La inclusió en fitxers de morosos afecta avui més de tres milions de persones. Per tant, estem davant d'una actuació que si no es fa correctament pot comportar una exclusió social financera dels consumidors. Les pràctiques abusives i intimidatòries que s'utilitzen per algunes entitats infractores incloent el deutor en un fitxer com a mitjà de pressió incompleixen la seva finalitat, ser un mitjà d'informació, unes bases de dades que utilitzades correctament estimulen la contractació de productes, redueixen la morositat i donen informació als creditors per a la contractació.

26/01/2022

IRPH: Comentaris a la sentència del Jutjat de 1a Instància número 38 de Barcelona, ​​de 20 de gener de 2022

Per Jesús Sánchez
Els fonaments jurídics d'aquesta resolució ens permeten entendre de manera clara i comprensible tota la problemàtica derivada de l'índex IRPH i la càrrega econòmica i jurídica, essencialment que l'IRPH de Caixes ja és per si una TAE.

22/12/2021

Nous drets i nous terminis per exercitar drets dels consumidors i usuaris

Per José Mira
S'acosta per a l'any 2022 un canvi important en determinats drets i terminis per a l'exercici d'aquests drets dels consumidors i usuaris. En concret, el dia 1 de gener de 2022 entra en vigor la transposició de diverses directives que s'ha realitzat mitjançant el Reial decret llei 7/2021 de 27 d'abril. És un Reial decret òmnibus en què s'inclouen al nostre ordenament jurídic diverses directives de molts sectors i entre ells, també, en defensa dels drets de consumidors i usuaris.

15/12/2021

No confondre la fórmula 360/360 amb la fórmula 365/360

Per Mateu Joan Gómez
De tant en tant, sorgeixen debats que aconsellen una crida a la cautela d'advocats i clients, per tal d'analitzar correctament aquelles estipulacions contractuals que, potser, la inèrcia o el sentiment generalitzat, ens conviden a impugnar.
Aquest és el cas de la fórmula de càlcul del tipus dinterès. En molts clients (i alguns companys de professió) ha calat el discurs que la fórmula per la qual es calcula el tipus d'interès dels préstecs hipotecaris, prenent com a base de càlcul l'any de 360 ​​dies és nul·la, per abusiva.

13/12/2021

Un selfie per identificar-me? Les trucades KYC a l'onboarding bancari digital

Per Sonsoles Valero
No hi ha una llista de màxims o mínims de dades a facilitar. Serà a criteri d'aquest prestador del servei, amb el que volem començar una relació, determinar quina informació demanar per donar-nos d'alta o utilitzar el servei. Per descomptat, i no és matèria daquest article, sempre haurà de complir amb la normativa aplicable en protecció de dades personals.

03/12/2021

Quan hem d'entendre que no es compleixen les exigències de la bona fe en virtut de les darreres actuacions del TJUE en matèria d'IRPH? El consumidor pot resoldre el contracte?

Per Cristina Vallejo
Proliferaran les opinions entorn de les dues actuacions del TJUE, de data 17 de novembre de 2021, que resolen les qüestions prejudicials d'Eivissa i Barcelona, ​​sobre l'IRPH, així que intentarem sintetitzar en aquesta nova entrega del Blog, els conceptes i criteris generals que segons el nostre criteri han de guiar els jutges nacionals per resoldre les circumstàncies del cas en concret a partir de les esmentades resolucions judicials.

4 de 15