Bloc de Dret (s) dels Consumidors

Dret a l'honor: Companyies telefòniques i registres de morosos

10/04/2024

Dret a l'honor: Companyies telefòniques i registres de morosos

Per Mateu Joan Gómez El debat sobre els fitxers de morositat és molt més prolix que la mera anàlisi sobre la realitat del deute. Segons l'autor, l'atenció telefònica sol ser complexa i les gestions amistoses per cancel·lar-la, excessivament exigents i de dubtosa fortuna. Així, moltes vegades el recurs que queda al consumidor és el de donar ordre a la seva entitat financera perquè no aboni la factura corresponent.

14/12/2022

Es pot declarar la nul·litat del decret d'adjudicació dictat a favor de tercer per abusivitat del pacte de venciment anticipat?

Per Mateu Joan Gómez
L'autor abordeu una patologia processal que prometia ser puntual en el temps, però que segueix molt viva entre els que es dediquen habitualment a la direcció lletrada en procediments d'execució hipotecària: Els efectes que pot generar en els tercers que han adquirit el bé executat a la subhasta judicial -o per cessió de remat-, la posterior declaració de nul·litat del despatx d'execució, per abusivitat del pacte de venciment anticipat.

07/12/2022

El Nadal, els consumidors i les seves compres

Per Fernando Sánchez Pérez
Estem de nou en portes d'un Nadal on moltes persones acudiran a la seva cartera per comprar productes típics en aquestes dates tan assenyalades. L'autor ens dóna alguns consells que cal tenir en compte abans de pagar.

24/11/2022

Com opera la pròrroga extraordinària prevista a l'Art. 2 RDL 11/2020 després de la STS de 4 d'octubre de 2022?

Per Cristina Vallejo
L'autora analitza la STS de 4 d'octubre del 2022 dictada en ocasió d'un judici verbal de desnonament per expiració de termini, i s'ha d'interpretar si l'al·legació de pròrroga extraordinària recollida a l'art. 2 del Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries a l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 resulta aplicable o no al cas en concret.

10/11/2022

Les Audiències Provincials comencen a aplicar els criteris marcats pel TS sobre la usura

Per Jesús Sánchez García
La Sala 1a del TS ha dictat recentment les sentències de 4 de maig del 2022 i 4 d'octubre del 2022, que aclareixen millor el que s'ha d'entendre com a interès notablement superior al normal dels diners, a l'efecte de poder determinar si un crèdit revolving pot ser declarat usurari, i que ratifiquen la doctrina de la sentència de 4 de març de 2020.

13/10/2022

Cancel·lació de fiança per la consolidació de la hipoteca a favor del deutor principal

Per Mateu Joan Gómez
En aquesta ressenya l'autor aborda un supòsit una mica singular que, a parer seu, desperta gran interès: Les conseqüències que, sobre la fiança prestada en el marc d'un contracte de préstec hipotecari, pot tenir la cancel·lació de la hipoteca abans de l'extinció del deute del prestatari. Més concretament a què passa quan es cancel·la la hipoteca per convertir-se el creditor en titular del bé hipotecat amb anterioritat a la reclamació del deute.

28/09/2022

Imposició de costes en reclamacions dels consumidors en què es produeixi satisfacció extraprocessal

Per Cristina Vallejo
L'autora comenta la recent STJUE de 22 de setembre de 2022 que resol sobre si ha d'existir condemna a costes a favor del consumidor que veu satisfetes les seves pretensions de forma extrajudicial, quan havia precedit requeriment previ infructuós.

14/09/2022

Sentència de la Sala 1a del TS analitzant el principi d'efectivitat i els efectes retroactius de la clàusula sòl

Per Jesús Sánchez García
La Sala 1a del TS, mitjançant sentència de 26 de juliol de 2022, ha resolt el recurs de cassació, una vegada que el TJUE resolgués la qüestió prejudicial que li havia plantejat sobre el principi de preclusió i cosa jutjada, en relació amb el principi de efectivitat comunitari, respecte dels efectes retroactius duna clàusula sòl.

13/07/2022

Sobre la possible validesa de la clàusula de lassegurança que exclou la cobertura de les malalties contretes prèviament 

Per Mateu Joan Gómez
A la fi de 2021, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife va dictar una sentència en què es qüestiona la possible nul·litat -per abusivitat- d'un pacte incorporat en una pòlissa d'assegurança de salut, mitjançant el qual, grosso modo, s'exclouen de la cobertura aquelles malalties prèvies a la subscripció del contracte.

29/06/2022

Validesa d'una clàusula terra en un préstec hipotecari subscrit per un director d'oficina bancària

Per Cristina Vallejo
L'autora analitza la recent STS de 16 de juny del 2022 en què es resol sobre l'abusivitat d'una clàusula sòl en un préstec hipotecari subscrit per un director d'oficina bancària. El ponent considera que el demandant, en la condició de director d'oficina, tenia un coneixement de com funcionava aquest límit inferior a la variabilitat del tipus d'interès.

15/06/2022

La sentència de la Sala 1a del TS de 4 de maig de 2022 i la nota del Gabinet Tècnic de la Sala 1a sobre el crèdit revolving

Per Jesús Sánchez
Tot i el que s'ha publicat als mitjans de comunicació, l'autor assenyala que la sentència del TS de 4 de maig de 2022 del TS sobre crèdit revolving ni matisa, ni modifica, ni rectifica, el criteri que des de l'any 2015 ha mantingut l'Alt Tribunal respecte de l'aplicació de la Llei d'usura a aquest tipus de crèdits.

25/05/2022

Sí, hi ha ingrés sense comissió.

Per Fernando Sánchez Pérez
Els ingressos per finestreta al compte corrent d'un client del banc és una manera de prestar el servei de caixa al titular del compte corrent, i per tant l'entitat bancària no pot cobrar res a la persona que fa l'ingrés per finestreta. Per tant, els bancs no podran aplicar ni una taxa ni una comissió a l'ingrés en efectiu que faci el consumidor sota cap excusa.

11/05/2022

L'opció de “finalitzar reserva” a Booking.com suposa l'assumpció d'una obligació de pagament part del consumidor?

Per Mateu Joan Gómez
En finalitzar la cerca d'un hotel a Booking.com, completats els camps i les dades personals dels usuaris, apareix a la web una opció que diu: «Finalitzar la reserva». Quines implicacions té aquesta acció? Suposa l'assumpció de l'obligació de pagament per part del consumidor? Constitueix, en efecte, la perfecció d'un contracte de reserva pel qual l'usuari assumeix l'obligació de subjectar-se a les normes de cancel·lació de reserva del portal, sota l'advertència de fer front a les sancions corresponents?

3 de 15