Bloc de Dret (s) dels Consumidors

Dret a l'honor: Companyies telefòniques i registres de morosos

10/04/2024

Dret a l'honor: Companyies telefòniques i registres de morosos

Per Mateu Joan Gómez El debat sobre els fitxers de morositat és molt més prolix que la mera anàlisi sobre la realitat del deute. Segons l'autor, l'atenció telefònica sol ser complexa i les gestions amistoses per cancel·lar-la, excessivament exigents i de dubtosa fortuna. Així, moltes vegades el recurs que queda al consumidor és el de donar ordre a la seva entitat financera perquè no aboni la factura corresponent.

20/07/2023

Abusivitat de l'IRPH, nul·litat d'acord amb la STJUE de 15 de juliol de 2023?

Per Cristina Vallejo
L'autora examina la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 15 de juliol del 2023, que brinda seguretat jurídica a més d'un milió d'afectats que es trobaven en una situació d'incertesa per aquesta clàusula abusiva.

07/06/2023

EL Tribunal Supremo reafirma la doctrina sobre la comissió d'obertura

Per Mateu Joan Gómez
El Tribunal Supremo va dictar sentència sobre la comissió d'obertura dels préstecs hipotecaris i va establir els paràmetres de l'abusivitat d'acord amb la doctrina del TJUE. L'autor n'analitza les conseqüències.

31/05/2023

Els arrendaments després de la publicació de la Llei dHabitatge

L?autora fa un repàs d?algunes de les reformes que ha introduït la Llei d?Habitatge des del punt de vista civil i processal, a l?efecte de conèixer com queden afectats els contractes d?arrendament d?habitatge en vigor després de la nova normativa.

11/05/2023

La comissió d'obertura als préstecs amb garantia hipotecària

Per Jesús Sánchez García
En aquest article, l'autor fa una anàlisi sobre la licitud de la clàusula de comissió d'obertura en un contracte de préstec al consum, d'acord amb la sentència dictada pel TJUE de 16 de març del 2023 i els criteris confirmatoris i innovadors respecte de la sentència del mateix Tribunal de 16 de juny del 2020.

20/04/2023

Els advocats d'ofici i els consumidors i els usuaris

Per Fernando Sánchez Pérez
En aquest article, l'autor analitza els drets i els deures que tenen els consumidors i usuaris, i com han de ser protegits pel sistema legal, així com del paper dels advocats d'ofici en la tasca d'assegurar l'accés a la justícia dels qui no tenen recursos econòmics per pagar els honoraris d'un advocat particular.

29/03/2023

La travessa de la comissió d'obertura i la sentència del TJUE De 16 de març del 2023: Quin ha estat el resultat? 1, 2, X?

Per Mateu Joan Gómez
L?autor analitza la sentència del Tribunal Europeu relativa a la comissió d?obertura de les hipoteques. Afirma que, encara que aquesta fallada era molt esperada pels diferents operadors jurídics, davant la imperiosa necessitat de dotar de seguretat jurídica una qüestió tan conflictiva en els últims anys, no és el contundent que s'hagués desitjat.

15/03/2023

Determinació del caràcter usurari d'un préstec hipotecari en què el prestador no és una “entitat de crèdit”

Per Cristina Vallejo
L'autora analitza la recent sentència del Tribunal Supremo que defineix quan un préstec entre particulars s'ha de considerar abusiu per usurari i, per tant, nul

01/03/2023

La Sala 1a del TS fixa en sis punts percentuals el diferencial que cal aplicar per qualificar d'usurari un crèdit revolving

Per Jesús Sánchez García
L'autor analitza la recent sentència del Tribunal Supremo que fixa la forquilla percentual en sis punts per declarar usurari un crèdit revolving.

01/02/2023

Un pas més de rosca: És possible declarar l'abusivitat d'una “condició general tàcita”?

Per Mateu Joan Gómez
L'autor analitza, a través de la jurisprudència, si es pot declarar la nul·litat per abusivitat d'una clàusula no incorporada al contracte i si exigir allò no pactat pot ser un abús perseguible i castigable.

25/01/2023

Concorre una manca de litisconsorci passiu necessari en al·legar nul·litat d'un contracte de préstec, que s'ha cedit el crèdit a un tercer?

Per Cristina Vallejo
L'autora analitza l'acord no jurisdiccional aconseguit a la Audiencia Provincial de Castelló, relatiu a la legitimació passiva i litisconsorci passiu necessari en les cessions de crèdit que tant proliferen als jutjats.

11/01/2023

Anàlisi de les sentències recents del Suprem sobre demandes de protecció de l'honor per inclusió en fitxer d'informació creditícia

Per Jesús Sánchez García
L'autor analitza les sentències recents de la Sala 1a del TS sobre les demandes de protecció de l'honor per inclusió en un fitxer d'informació creditícia i, en particular, el caràcter receptici del preceptiu requeriment per a la inclusió de les dades al fitxer i que tanta litigiositat està generant.

2 de 15