06 maig 2024

Es castiga el robatori o l'apropiació indeguda d'un animal amb les darreres modificacions legislatives? Depèn

Per Francisca Gutiérrez Jáimez, advocada, membre de la Comissió de Dret Animal del Col·legi d'Advocats de Santa Cruz de Tenerife, membre d'INTERcids Operadors Jurídics pels Animals i presidenta de l'Associació Xarxa Canària d'Advocats pel Benestar Animal i el Medi Ambient.

El passat 5 de gener del 2022 va entrar en vigor la “Llei 17/2021 de 15 de desembre, de modificació del Codi Civil, La Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil” amb què els animals van deixar de ser coses o béns semovents i se'ls va dotar d'una tercera naturalesa jurídica, la de "Éssers vius dotats de sensibilitat" a l'article 333.1bis del Codi Civil, que assenyala així mateix que "Només els serà aplicable el règim jurídic dels béns i de les coses en la mesura que sigui compatible amb la seva naturalesa o amb les disposicions destinades a la seva protecció".

Aquest nou estatus jurídic adquirit pels animals, va tenir implicacions també al Codi Penal, pel que fa, a més d'altres aspectes, als delictes patrimonials contra els animals. En deixar d'estar considerats béns o coses, es podria considerar que no són susceptibles de ser robats o furtats o apropiats indegudament.

Repassem sobre què es projecta la propietat com el bé jurídic protegit pels delictes patrimonials, i així tenim que en aquest tipus de delictes són susceptibles de robatori les coses, especificant les següents:

 

 • Per al delicte de furt tipificat als articles 234, 235 i 236 del Codi Penal, les coses mobles alienes; coses de valor artístic, històric, cultural o científic; coses de primera necessitat o coses destinades a la prestació de serveis; o productes agraris o ramaders o d'instruments destinats a la seva obtenció, efectes de valor la sostracció dels quals produeixi perjudicis de consideració.

 

 • Per al delicte de Robatori tipificat als articles 237, 238, 239, 240, 242 i 244 del Codi Penal, les coses mobles alienes; o vehicle de motor o ciclomotor.

 

 • Per al delicte de receptació tipificat a l'article 298 del Codi Penal, els efectes i les coses mobles.

 

 • Per al delicte de apropiació indeguda tipificada als articles 253, 254 i 269 del Codi Penal, són efectes, diners, valors o qualsevol altra cosa moble aliena.

 

 • Els animals, en no ser coses, ens són susceptibles de robatori, furt o apropiació indeguda

Arran d'aquesta modificació del Codi Civil es podria entendre que no es podria parlar de robatori, furt o apropiació indeguda d'animals, ja que aquests tipus penals exigirien que l'objecte d'aquesta apropiació o sostracció fossin diners, efectes, valors o qualsevol altra cosa moble .

Podria pensar-se en una interpretació extensiva de la norma penal, ja que l'art.333bis 1 assenyala que només els serà aplicable el règim jurídic dels béns i de les coses en la mesura que sigui compatible amb la seva naturalesa o amb les disposicions destinades a la seva protecció, cosa que implicaria poder atribuir accepcions permeses pel terme legal permeses pel seu tenor literal, però en ser considerats els animals éssers sentints estaria estenent la interpretació més enllà del seu sentit literal, incorrent en analogia prohibida, a més de generar una gran inseguretat jurídica.

El canvi de l'estatus jurídic dels animals amb la reforma del Codi civil operada el 15 de desembre de 2021 d'éssers sentints va tenir com a conseqüència fer “atípica” la conducta del robatori, furt o apropiació indeguda d'un animal, i per tant no ser mereixedora de retret penal

Així, el Juzgado de Instrucción núm. 9 de Sevilla va dictar sentència de data 18 de febrer, en una de les primeres sentències posteriors a la modificació, absolent d'apropiació indeguda a una persona denunciada assenyalant que De conformitat amb la legislació vigent al moment dels fets, podríem subsumir la conducta de l'acusada en el tipus d'apropiació indeguda del 253 del CP que castiga el que s'apropia de diners efectes valors o qualsevol altra cosa moble… que hagués rebut a dipòsit, comissió o custòdia... No obstant això, el concepte de cosa moble ha de venir donat pel Codi Civil i és així que el nou article 333 d'aquest text reformat per la llei 17/21 ja no conceptua com a coses mobles els animals. D'aquesta manera l'article 253 del Codi Penal vigent faria atípica la conducta de l'acusada i en aquesta legislació li ha de ser aplicada d'acord amb el que disposa l'article 2-2 del Codi Penal que imposa l'aplicació retroactiva de les normes penals que afavoreixin el reu...procedeix l'absolució de l'acusada”.

 

 • No inclusió a la LO 3/2023, de 28 de març de delictes patrimonials contra animals

 

Aquests llimbs jurídics en què van quedar els animals quant als delictes patrimonials, quan va entrar en vigor la reforma del CC, va tenir l'oportunitat d'esmenar-se amb la reforma Penal que modifica el Codi Penal en matèria de maltractament animal amb la Llei Orgànica 3/ 2023, de 28 de març, en vigor des del 29 de març de 2023. Aquesta reforma crea un títol nou per als delictes contra els animals, el TÍTOL XVI BIS Dels delictes contra els animals, on no hi ha rastre de la penalització de delictes patrimonials contra ells per corregir la llacuna legal. Tampoc no inclou la paraula “animal” juntament amb les definicions de conductes típiques dels articles que tipifiquen el furt, robatori o apropiació indeguda, que podria haver solucionat la llacuna jurídica.

 

 • Inclusió, per primera vegada, dels actes patrimonials contra animals en una norma administrativa

 

Aquests delictes van ser expulsats definitivament del Codi Penal en no incloure'ls en la seva reforma recent, però sí incloure'ls per primera vegada en una llei administrativa, per la qual cosa hem d'entendre que el legislador ho ha realitzat deliberadament.

Simultàniament a la reforma del Codi Penal -de fet, es van tramitar conjuntament i van publicar al BOE en la mateixa data- el legislador va aprovar la llei Estatal “Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar de els animals” que va entrar en vigor el 29 de setembre de 2023. Aquesta Llei Administrativa regula, a l'article 74. L) com a infracció administrativa greu "El robatori, el furt o l'apropiació indeguda d'un animal".

Per qualsevol conducta de prendre un animal amb la intenció d'apropiar-se'n, ja no té encaix en el marc penal quedant incardinades aquestes conductes com a infraccions administratives, a partir de l'entrada en vigor el 29 de setembre de 2023 de la Llei 7/ 2023, de 28 de març.

Aquesta conducta està considerada actualment com una falta molt greu i contempla una sanció de multa de deu mil uns a cinquanta mil euros.

No obstant això, qualsevol robatori, furt, o apropiació indeguda d'un animal que es cometés amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei estatal, el 29 de setembre del 2023 ha quedat impune com a conseqüència de les darreres modificacions legislatives en matèria animal.

Arran del canvi del Codi civil, pel principi de l'aplicació de la Llei més favorable al reu, una llei penal és més favorable al reu quan redueix la pena que s'aplica al delicte comès o quan estableixi uns requisits diferents per a un tipus penal , que no es compleixin en el cas del reu, per la qual cosa, segons la nova llei, la conducta ja no és delicte, cosa que va passar quan els animals van deixar de ser coses a la jurisdicció civil.

Quant a la Llei estatal, en cas de voler sancionar amb la llei administrativa, no és possible fer-ho si l'acte es va cometre abans de la seva entrada en vigor, és a dir abans del 29 de setembre de 2023.

 

 • Animals dels quals no se'n pot sancionar el robatori, el furt o l'apropiació indeguda en estar exclosos de l'àmbit d'aplicació de la Llei estatal

D'altra banda, tal com passa amb les lleis que s'impulsen de manera precipitada, amb tramitació urgent, sense tècnica jurídica suficient i deixant de banda l'opinió amb criteri de gran part de col·lectius experts, com ha passat amb la desafortunada reforma del Codi Penal “Llei Orgànica 3/2023, de 28 de març” i la Llei Estatal de – mal anomenada- Protecció Animal “Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals”, a criteri d'aquesta lletrada i de molts col·lectius originen conseqüències negatives. La Llei estatal ha generat problemes importants en la protecció animal, ja que, entre altres qüestions no menys importants, queden impunes els robatoris, els furts o les apropiacions indegudes d'animals que van ser exclosos del seu àmbit d'aplicació tal com es regula a l'article 3.

Així, no es podria sancionar tampoc com a infracció administrativa el robatori, furt o apropiació indeguda de:

a) Els animals utilitzats als espectacles taurins.

b) Els animals de producció. (*)

c) Els animals criats, mantinguts i utilitzats en experimentació i altres fins científics, investigació clínica veterinària.

d) Els animals silvestres. (**)

e) Els animals utilitzats en activitats esportives reconegudes pel Consell Superior d'Esports, les aus de falconeria, els gossos pastors i de guarda del bestiar, els gossos de rescat, els animals de companyia utilitzats en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de seguretat o de les Forces Armades. Igualment quedaran exclosos els gossos de caça, rehales i animals auxiliars de caça.

 

(*) Animals de producció que estiguin vius, ja que després del seu pas per l'escorxador es converteixen en productes ramaders, que sí que poden ser objectes de delictes patrimonials.

(**) Que no estiguin en perill d'extinció o estiguin subjectes a normes per a la seva protecció especial.

En general, seuo, no ha estat regulat en lleis administratives alguna: el robatori, furt o apropiació indeguda d'un animal, ja que es regulava com a delicte en l'àmbit penal. No es contempla en cap de les 17 lleis autonòmiques ni en els reglaments de les dues ciutats autònomes pel que fa a matèria animal.

El robatori, furt o apropiació indeguda tampoc no es contempla en les lleis administratives següents:

 

 • Llei 10/1991, de 4 dabril, sobre potestats administratives en matèria despectacles taurins.
 • Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.
 • Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.
 • Reial decret 1157/2021, de 28 de desembre, pel qual es regulen els medicaments veterinaris fabricats industrialment.
 • Llei 42/2007, del 13 de desembre, de Patrimoni Natural i Biodiversitat.

 

Ni tan sols es troben regulats els actes patrimonials contra els animals a l'Instrument de ratificació del Conveni Europeu sobre protecció d'animals de companyia, fet a Estrasburg el 13 de novembre de 1987.

I així ens trobem que SI es pot sancionar administrativament si es roba el gos de la figura que es troba en un saló dun habitatge, però NO el de la figura del caçador, ja que aquest està exclòs de la llei estatal.

Per tant, quedaria només la via civil per reclamar per danys i perjudicis, per exercitar accions que puguin correspondre obligant el perjudicat a interposar una demanda amb advocat i procurador, davant de conductes de sostracció d'animals exclosos també de la via administrativa, si vol defensar els seus drets .

 

 • Absència de conducta típica en l'apropiació indeguda d'animal presumptament maltractat en virtut de l'art. 611 del Codi civil

 

La recent Llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi civil, sobre el règim jurídic dels animals, a més d'establir a l'article 333bis l'estatut jurídic per als animals de “éssers vius dotats de sensibilitat.” , a l'article 611. 2 estableix que “… en el cas d'indicis fundats que l'animal trobat sigui objecte de maltractaments o d'abandó, el trobador estarà eximit de restituir-lo al propietari o responsable de la cura, posant en coneixement de manera immediata aquests fets davant les autoritats competents. ”

Pel que davant la troballa d'un animal en mal estat amb aparents signes d'abandonament o maltractament, el trobador es pot negar a tornar-lo sense que la seva conducta sigui mereixedora de sanció, això sí, denunciant immediatament el fet davant les autoritats competents. El maltractament no s'ha d'acreditar ja que el precepte només exigeix ​​“indicis”, però és recomanable i convenient comptar amb un informe veterinari que certifiqui el mal estat en què es va trobar l'animal.

 

CONCLUSIONS

 

 • Amb la Llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi Civil esdevingueren en atípiques les conductes de robatori, furt i apropiació indeguda contra els animals en deixar de ser coses i dotar-los de naturalesa jurídica de “éssers vius dotats de sensibilitat” , originant una llacuna jurídica.

 

 • Amb la Llei Orgànica 3/2023, del 28 de març, de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria de maltractament animal, es van expulsar definitivament de l'ordre penal els delictes patrimonials contra els animals .

 

 • Amb la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals es va incloure per primera vegada com a infracció administrativa el furt, robatori o apropiació indeguda d'un animal, que es castiga com a falta greu amb multes de deu mil un a cinquanta mil euros.

 

 • Hi ha animals exclosos de l'àmbit de la Llei estatal perquè estan regulats per les seves lleis específiques, i per tant que no se sanciona el seu furt, robatori o apropiació indeguda per cap norma perquè no ho sancionen les seves lleis administratives específiques tampoc. Aquests són els animals de producció, els animals criats, mantinguts i utilitzats en experimentació i altres fins científics, investigació clínica veterinària, o els animals silvestres que no gaudeixin de protecció especial per alguna norma.

 

 • Tampoc, com que estan exclosos expressament de l'àmbit d'aplicació, se sanciona l'apropiació furt o robatori d'animals utilitzats en activitats esportives reconegudes pel Consell Superior d'Esports, les aus de falconeria, els gossos pastors i de guarda del bestiar, els gossos de rescat, els animals de companyia utilitzats en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades. I igualment quedaran exclosos els gossos de caça, rehales i animals auxiliars de caça.

 

 • S'han de recórrer a accions civils, si escau, per reclamar per aquests actes.

 

 • L'art. 611 del CC eximeix de la seva devolució el propietari, el trobador d'un animal amb indicis d'haver estat maltractat, i ha de denunciar immediatament aquest fet davant l'autoritat competent.

 

 • Les darreres reformes legislatives de 28 de març de 2023 han deixat malparats els animals i els seus propietaris pel que fa a delictes patrimonials, per no corregir la llacuna jurídica penal sobrevinguda per l'encertada reforma del CC de desembre de 2021 i castigar aquestes conductes només en via administrativa i de forma parcial, deixant impunes els actes si són comesos sobre molts dels animals que han estat exclosos de làmbit daplicació de la norma.

 

 • Desconeixem els criteris i l'exigència de requisits que utilitzarà l'administració a la via administrativa que, amb les limitacions competencials, crea moltes incògnites per a aquest tipus de procediments, que en cap cas contempla la devolució de l'animal al propietari.

 

 

En definitiva, depèn el tipus danimal i el seu estatus jurídic que es castiguin o no aquestes conductes.

 

Tot depèn

Comparteix: