24 gener 2024

Advocacia ecosostenible

 Francisco Pérez Bes Per Francisco Pérez Bes
TWITTER @pacoperezbes 

Si bé encara no s'ha posat de moda, entre els advocats, emprar en les campanyes de màrqueting al·legacions de caràcter mediambiental, és probable que en breu algun despatx afirmi que la seva activitat és respectuosa amb el medi ambient o que el seu assessorament és sostenible i ecològic.

En aquest cas, cal recordar que el 17 de gener del 2024 es va aprovar una proposta de Directiva dirigida a l'apoderament dels consumidors per a la transició ecològica. Es tracta de la Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 17 de gener de 2024, sobre la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica les Directives 2005/29/CE i 2011/83/UE pel que fa a l'apoderament de els consumidors per a la transició ecològica mitjançant una millor protecció contra les pràctiques deslleials i una millor informació.

Als efectes que ens interessen aquí, l'aprovació d'aquesta norma implicarà la modificació de l'annex I de la Directiva sobre pràctiques comercials deslleials (2005/29/CE), a través de la qual es va modificar la nostra Llei 3/1991, de Competència Deslleial que, com és sabut, és la principal norma per a la regulació dels continguts publicitaris a Espanya.

D'aquesta manera, la modificació de la Directiva esmentada tindrà per objecte, entre d'altres, prohibir que es facin afirmacions mediambientals genèriques, és a dir, que puguin ser considerades vagues o injustificades o, altrament, que s'emparin en algun motiu que no sigui rellevant per poder acreditar la veracitat de l‟afirmació mediambiental en qüestió.

Entre els exemples d'afirmacions mediambientals genèriques que el legislador europeu s'ha proposat prohibir per evitar el que s'ha anomenat “greenwashing”, en trobem algunes que, per descomptat, ens resulten familiars, mentre s'han utilitzat amb assiduïtat a la publicitat. Així, per exemple, podemacar l'al·legació «respectuós amb el medi ambient», «amic del medi ambient», «verd», «bo per a la natura», «ecològic», «innocu per al medi ambient», «respectuós amb el clima», «delicat amb el medi ambient», «innoc en termes de carboni», «eficient des del punt de vista energètic», «biodegradable», «d'origen biològic».

Sense perjudici de tot això, el legislador no pretén establir una llista tancada d'al·legacions. Ans al contrari, la seva intenció és -com sol ser habitual en el dret publicitari- evitar que el consumidor destinatari dels missatges pugui interpretar aquells d'una manera que el porti a considerar que l'anunciant o el producte o servei promocionat és, efectivament, adequat des del punt de vista mediambiental, quan no, beneficiós per al medi ambient. Per això fa extensiva aquesta prohibició a qualssevol declaracions similars que suggereixen o creen la impressió d'un comportament mediambiental excel·lent per part de l'empresa responsable de la publicitat.

En aquest sentit, també caldrà tenir en compte que una afirmació feta per escrit o de manera oral, combinada amb afirmacions implícites, com ara colors o imatges, podria constituir una afirmació mediambiental genèrica i, per tant, il·lícita, si un consumidor mitjà normalment informat i raonablement atent i perspicaç ho pogués entendre d'aquesta manera.

En conclusió, la nova regulació prohibirà l'ús publicitari d'al·legacions mediambientals genèriques quan el responsable de tal publicitat no estigui en condicions de demostrar o acreditar, de manera suficient, que el producte o servei promocionat manté el que la Directiva anomena un “comportament mediambiental excel·lent reconegut”.

Com a exemples del que s'ha exposat anteriorment, el Considerant 9 d'aquesta Directiva es refereix al fet que l'afirmació «envàs respectuós amb el clima» seria una afirmació genèrica, mentre que afirmar que «el 100 % de l'energia utilitzada per produir aquests envasos procedeix de fonts renovables» seria una afirmació específica, a la qual no s'aplicaria aquesta prohibició, sens perjudici d'altres disposicions de la Directiva 2005/29/CE que segueixin sent aplicables a aquestes afirmacions específiques.

Aquesta reacció reguladora ve provocada de les controvèrsies derivades de lús, per part de la indústria, dexpressions que tracten falsament de crear una imatge de marca respectuosa amb el medi ambient. És precisament aquesta manca de justificació la que la converteix en una pràctica deslleial amb els consumidors i que, per tant, ha d'estar prohibida. Falta ara per veure quin és el grau de rigor amb què es vol aplicar al màrqueting en general, ia la publicitat de l'advocacia en particular.

Comparteix: