05 agost 2014

Alter Mútua

el mutualisme va néixer amb l'objectiu de servir a les persones davant d'un tipus de contingències a les quals no és fàcil fer front de manera individual. Partint d'aquest objectiu, Alter Mútua dels Advocats va néixer l'any 1840 com una institució sense ànim de lucre, convertint-se en l'entitat asseguradora dels advocats catalans.

Ja des dels seus inicis fins a l'actualitat, s'ha establert en tots els col·legis d'advocats de Catalunya per a la previsió social dels seus col·legiats, exercint fonamentalment una modalitat asseguradora de caràcter voluntari, alternatiu i complementari a el sistema públic de la Seguretat Social, Per mitjà d'aportacions a prima fixa o variable dels mutualistes. El seu funcionament té caràcter democràtic i està gestionat sota la supervisió d'una Junta Directiva que és elegida directament pels propis socis.

Alter Mútua

Exercici de la previsió social

La raó de ser d'Alter Mútua és l'exercici de la previsió social a partir de la realització d'operacions d'assegurances directes i capitalització, dins els límits que la legislació vigent assenyali en cada moment. Així mateix, Alter Mútua realitza també operacions de gestió de fons de pensions i prestacions de caràcter social. Sempre pensant en la persona que hi ha darrere de cada advocat.

La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS), mitjançant la Resolució de data 24 de juliol de 2007 va establir uns criteris de delimitació per a l'actuació de les mutualitats alternatives a l'Règim d'Autònoms (RETA). A aquest efecte, la Resolució esmentada va preveure en habilitar a determinades mutualitats de previsió social que reunien els requisits i complien les condicions establertes en la mateixa (i que Alter Mútua complia), i que només operaven en part del territori de l'Estat, a què ampliessin el seu àmbit territorial d'actuacions, per constituir-se així en una alternativa efectiva a l'RETA en els nous àmbits territorials. Des d'aquest moment, Alter Mútua és mútua alternativa per a TOTS els advocats espanyols.

Comparteix: