18 maig 2020

Normativa d'aplicació en el Torn d'Ofici

llibresAquesta és la normativa vigent que afecta la prestació de l'assistència jurídica gratuïta:

Requisits generals mínims exigibles als advocats i advocades

Els requisits generals mínims exigibles als advocats i advocades apareixen recollits en la ordre Ministerial de 3 de juny de 1997 i normes reguladores de torn d'ofici, i són els següents:

a) Tenir residència habitual i despatx obert en l'àmbit de col·legi respectiu i, en el cas que el col·legi tingui establertes demarcacions territorials especials, tenir despatx a la demarcació territorial corresponent, llevat que, pel que fa a aquest últim requisit, la Junta de Govern de el Col·legi de l'Advocacia ho dispensi excepcionalment per a una millor organització i eficàcia de l'servei.

b) Acreditar més de tres anys en l'exercici efectiu de la professió.

c) Estar en possessió de el diploma de el curs d'Escola de Pràctica Jurídica o de cursos equivalents homologats pels Col·legis d'de l'Advocacia, o haver superat els cursos o proves d'accés als serveis de torn d'ofici i assistència lletrada a l'detingut establerts per les juntes de govern dels col·legis d'advocats.

Excepcionalment, la Junta de Govern del Col·legi podrà dispensar motivadament el compliment de el requisit que estableix la lletra c) de el punt anterior, si hi concorren en el sol·licitant mèrits i circumstàncies que acreditessin la seva capacitat per a la prestació de servei.

Guàrdies

Existeixen en cada Col·legi de l'Advocacia llistats dels col·legiats assignats a cada dia de guàrdia de tots els torns d'ofici de l'assistència jurídica gratuïta.

Comparteix: