20 abril 2020

L'exercici de l'Advocacia en el Torn d'Ofici

Advocat-clientSegons l'article 119 de la Constitució «la justícia serà gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot cas, a aquells que acreditin insuficiència de recursos per litigar».

46.000 advocats d'Ofici

Aquest servei, que presten 46.100 advocats en els 83 col·legis d'advocats, 24 hores a el dia, 365 dies a l'any en qualsevol lloc de la geografia espanyola, es realitza amb una important satisfacció dels usuaris, segons queda de manifest en els qüestionaris de Control de qualitat, les enquestes de qualitat realitzades per alguns Col·legis i les realitzades a usuaris pel Consell de l'Advocacia des de fa anys.

Què és la Justícia Gratuïta

Un servei públic que desenvolupa un estricte mandat constitucional, eficientment prestat pels col·legis d'advocats, amb expressa acceptació social i amb barems que no han estat revisats, en molts casos, des de fa anys.

És un principi constitucional, estretament vinculat amb el principi d'igualtat i el dret a la tutela efectiva, que l'escassetat de mitjans econòmics no pot impedir l'accés a la justícia. Per això, l'article 20.2 LOPJ disposa que «es regularà per llei un sistema de Justícia Gratuïta que doni efectivitat a el dret declarat en els articles 24 i 119 de la Constitució, en els casos d'insuficiència de recursos per litigar».

La Llei 1/1996 d'assistència jurídica gratuïta, de 10 de gener, Disposa en el seu article 1 que serà d'aplicació general en tot tipus de processos judicials, inclosos els recursos d'empara constitucional, així com a l'assessorament previ a l'procés.

SOJ Saragossa

El benefici de Justícia Gratuïta pot basar-se en una concessió dels tribunals (regla general) o en una disposició legal (excepció).

La justícia s'administrarà gratuïtament a les persones físiques -ja les jurídiques que el precepte esmenta [art. 2 c)] - que acreditin insuficiència de recursos per litigar ia aquelles altres persones jurídiques, als que per disposició legal es concedeix aquest benefici [segons l'art. 2b): les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social].

Condicions per accedir a la Justícia Gratuïta

a) Que el sol·licitant no assoleixi els ingressos econòmics assenyalats per la llei. Es reconeixerà judicialment el dret d'assistència jurídica gratuïta a aquelles persones físiques els recursos i ingressos econòmics, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, no superin el doble de l'salari mínim interprofessional vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud.

Excepcionalment, ateses les càrregues familiars, estat de salut i altres circumstàncies de la persona sol·licitant, el jutge pot concedir el benefici als que posseeixin ingressos que superin el doble de l'salari mínim i no arribin al quàdruple (art. 5); en aquests casos, la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta corresponent ha de determinar expressament quins beneficis i en quina proporció són d'aplicació a sol·licitant.

Per al cas de persones jurídiques, s'entendrà que hi ha insuficiència de recursos per litigar quan la seva base imposable en l'Impost de Societats és inferior a la quantitat equivalent a l'triple d'el salari mínim interprofessional en còmput anual (art. 3.6).

b) Que se sol·liciti per litigar per drets propis (art. 3.4).

c) Amb caràcter general, també que la pretensió per a l'exercici en judici se sol·licita el benefici sigui sostenible o, si es prefereix, que no sigui indefensable (art. 15.II).

Concessió de l'benefici de Justícia Gratuïta

El procediment per al reconeixement de el dret a assistència jurídica gratuïta és relativament senzill:

a) El reconeixement de el dret s'instarà davant del Col·legi d'Advocats de el lloc en què es trobi el jutjat o tribunal que hagi de conèixer de el procés principal per al qual se sol·licita, o davant del jutjat d'el domicili de la persona sol·licitant, que ha de traslladar la petició a el Col·legi d'Advocats territorialment competent. Amb la sol·licitud s'acreditaran les dades que permetin apreciar la situació econòmica de l'interessat i dels integrants de la seva unitat familiar, les seves circumstàncies personals i familiars, la pretensió que es vol fer valer i la part o parts contràries en el litigi (art. 13 ).

b) El Col·legi d'Advocats, un cop esmenats en el seu cas els defectes de la sol·licitud i si considera acreditat que el peticionari es troba inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei, procedirà a la designació provisional d'advocat, comunicant-ho a Col·legi de Procuradors a fi que, en cas de ser preceptiu, procedeixi a la designació de procurador.

En el cas que el Col·legi estimés que el peticionari no compleix les condicions o que la pretensió principal continguda en la sol·licitud és manifestament insostenible o sense fonament, traslladarà la sol·licitud a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta que crea la Llei (art. 14 , en relació amb els arts. 9 a 11).

c) La sol·licitud de reconeixement de el dret a l'assistència jurídica gratuïta no suspèn el curs de l'procés (art. 16.1), encara que la suspensió pot decretar pel jutge si entén que el transcurs dels terminis pot provocar la preclusió d'un tràmit o la indefensió de qualsevol de les parts (art. 16.2 i 3).

d) La resolució correspon a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, prèvia la realització de les comprovacions que estimi necessàries (art. 17), i es notificarà a la persona sol·licitant, als col·legis d'advocats i procuradors ia les parts interessades i es comunicarà a l'òrgan judicial que conegui de l'procés. Preveu la llei la possibilitat d'impugnar la resolució (art. 20).

Benefici de la Justícia Gratuïta

El dret a l'assistència jurídica gratuïta, en el procés civil, dóna dret a gaudir dels següents beneficis (art. 6):

  1. Assessorament i orientació gratuïts previs a el procés, quan tingui per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.
  2. Defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador en el procediment judicial, quan la seva intervenció sigui preceptiva o, quan no ho sigui, sigui expresamete requerida pel jutjat o tribunal.
  3. Inserció gratuïta en els diaris oficials dels anuncis que s'hagin de publicar en diaris oficials.
  4. Exempció de fer els dipòsits que siguin necessaris per a la interposició de qualsevol recurs.
  5. Assistència pericial gratuïta en el procés a càrrec de personal tècnic adscrit als òrgans jurisdiccionals o, si no a càrrec de funcionaris, organismes o serveis tècnics dependents de les administracions públiques. Només excepcionalment es pot recórrer a perits privats.
  6. Obtenció gratuïta de còpies, testimonis, instruments i actes notarials.
  7. Reducció de el 80% dels drets aranzelaris que corresponguin per l'atorgament d'escriptures públiques i per l'obtenció de còpies i testimonis notarials, o de notes, certificacions, anotacions, assentaments o inscripcions de qualssevol registres públics, quan tinguin relació directa amb el procés i siguin requerits per l'òrgan judicial en el curs de la mateixa o serveixin per a la fonamentació de la pretensió de l'beneficiari de la Justícia Gratuïta. Tot i que aquests drets no es percebran quan l'interessat acrediti ingressos per sota de l'salari mínim interprofessional.

El dret a litigar gratuïtament en un procés s'estén a tots els incidents i recursos, però no podrà utilitzar-se en un altre procés diferent (art. 7).

Sol·licitud web de Justícia Gratuïta

Documents relacionats:

 

Comparteix: