05 agost 2014

El Consejo General de l'Advocacia

El Consejo General de la Abogacía Española és l'òrgan representatiu, coordinador i executiu superior dels 83 col·legis d'advocats d'Espanya i entre les seves missions fonamentals està l'ordenació de l'exercici professional dels advocats, vetllar pel prestigi de la professió, exigir als col·legis d'advocats i als seus membres el compliment dels deures professionals i deontològics i treballar per assolir una Justícia més àgil, moderna i eficaç.

funcions del Consejo General

Entre les múltiples funcions de Consell destacan:

  • Representar la Abogacía Española i ser portaveu del conjunt dels col·legis d'advocats d'Espanya.
  • Vetllar pel prestigi de la professió d'advocat i exigir als col·legis d'advocats i als seus membres el compliment dels seus deures.
  • Elaborar l'Estatut General de l' Abogacía Española i aprovar els Estatuts particulars elaborats per cada Col·legi.
  • Formar i mantenir actualitzat el cens dels advocats espanyols i portar el fitxer i registre de sancions que afectin els mateixos.
  • Establir la necessària coordinació entre els Col·legis i els consells autonòmics i resoldre els recursos contra els acords dels òrgans dels col·legis d'advocats i / o dels consells autonòmics.
  • Informar preceptivament de tot projecte de modificació de la legislació sobre Col·legis Professionals d'Advocats.
  • Emetre els informes que li siguin sol·licitats per l'Administració, col·legis d'advocats i corporacions oficials respecte a assumptes relacionats amb els seus fins o que acordi formular per pròpia iniciativa; proposar les reformes legislatives que consideri oportunes i intervenir en totes les qüestions que afectin la Abogacía Española.
  • Defensar els drets dels col·legis d'advocats, així com els dels seus col·legiats i protegir la lícita llibertat d'actuació dels advocats.
  • Impedir per tots els mitjans legals l'intrusisme i la clandestinitat en l'exercici professional, impedir i perseguir la competència il·legal o deslleial i vetllar per la plena efectivitat de les disposicions que regulen les incompatibilitats en l'exercici de l'advocacia.
  • Autoritzar la creació d'Escoles de Pràctica Jurídica dels col·legis d'advocats, homologar-i coordinar i supervisar el seu funcionament, previ informe de Col·legi respectiu.

 

Més informació sobre el Consell

 coneix- Coneix-nos

Informació sobre qui som, organigrama, equips, normativa i molt més

 

 

memòria-2012memòries Anuals

Informes anuals sobre totes les activitats posades en marxa des del Consejo General de la Abogacía Española

 

 

Guia de Serveisguia-serveis

Coneix serveis, eines i recursos que el Consejo General de la Abogacía Española posa a disposició dels advocats i ciutadans

 

 

Comparteix: