03 agost 2014

Associacions de Joves Advocats

La Confederació Espanyola de l'Advocacia Jove (CEAJ), És una associació sense ànim de lucre, lliure, democràtica, plural i independent, formada per Agrupacions i Federacions d'Advocats Joves (fins a 40 anys).

Objectius:

  • Representar de forma unitària a tots els membres que la integren i defensar els seus interessos comuns en el seu àmbit territorial.
  • Potenciar i desenvolupar activitats en l'àmbit professional, formatiu, sociocultural i corporatiu que beneficiïn individual i col·lectivament als Advocats Joves.
  • Fomentar la creació d'Agrupacions d'Advocats Joves, en els col·legis d'advocats, i de Federacions, en els consells autonòmics.
  • Animar i fomentar la participació dels seus membres en els òrgans de govern de l'Advocacia. Actualment, el president de la CEAJ és conseller, amb veu però sense vot, de l' Consejo General de la Abogacía Española. En totes les comissions de l' Consejo General de l'Advocacia hi ha un representant dels Advocats Joves.
  • Mantenir relacions amb els òrgans de l'Administració Central de l'Estat i de les administracions autonòmiques i locals
  • Promoure i impulsar la celebració d'Congrés Estatal de l'Advocacia Jove, cada dos anys.

Actualment formen part de CEAJ 42 Agrupacions i 7 Federacions d'advocats joves de tot Espanya, de manera que CEAJ representa més de 40.000 joves lletrats.

Órganos de Gobierno

Els òrgans rectors de la Confederació Espanyola de l'Advocacia Jove són el Consell, la Comissió Executiva i les comissions.

EL CONSELL

El Consell és el màxim òrgan decisori i directiu de Confederació i òrgan suprem de la voluntat de la mateixa en els assumptes propis de la seva competència.

Està format per:

  1. Un representant de cada Agrupació d'Advocats Joves.
  2. Un representant de cadascuna de les Federacions d'Agrupacions d'Advocats Joves integrades en Confederació
  3. Els membres de la Comissió Executiva.

LA COMISSIÓ EXECUTIVA

La Comissió Executiva és l'òrgan executiu i permanent, encarregat de representar CEAJ i gestionar els seus interessos. Vela especialment pel compliment dels acords adoptats pel Consell i està composta per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i cinc vocals.

LES COMISSIONS

Les comissions, de caràcter temporal o permanent, són òrgans consultius de la CEAJ. Estan integrades per un nombre mínim de tres persones, a l'almenys una de les quals és membre de la Comissió Executiva. Les Comissions analitzen temes concrets que resulten d'interès per a la Confederació, i eleven a la Comissió Executiva les seves conclusions. .

Les Comissions elaboren també els informes que els sol·licita la Comissió Executiva relatius a qualsevol qüestió que resulti d'interès per CEAJ.

mas-info-verd

MÉS INFORMACIÓ

Comparteix: