03 agost 2014

Examen d'accés

A tall d'exemple, es recullen diversos tipus de prova i els seus resultats:

La Llei d'Accés 34/2006 estableix els requisits per obtenir el títol professional d'advocat; el Reglament desenvolupa les condicions d'obtenció de l'títol professional d'advocat. El compliment d'aquests requisits es realitzarà mitjançant proves d'avaluació, un cop superat el màster d'accés a l'Advocacia. L'exercici permanent a Espanya de les professions d'advocat i procurador amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la UE o de l'Espai Econòmic Europeu es regularà per la seva legislació específica.

Característiques de la prova

Pel que fa a les característiques de l'avaluació, el Reglament estableix el següent:

 • Avaluació única i idèntica per a cada professió en tot el territori nacional (Art. 17.1).
 • Prova escrita que constarà d'una prova objectiva de respostes múltiples (Art. 17.3).
 • La nota final de l'avaluació serà apte o no apte.
 • Les avaluacions seran convocades pels ministeris de Justícia i d'Educació amb periodicitat mínima anual, publicant en el BOE amb una antelació de 3 mesos a la seva celebració.

Estructura general de l'avaluació

 • Un test de 75 preguntes

prova test

La Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia de el Ministeri de Justícia va publicar en el BOE 136/2014 de 05 de juny la primera convocatòria a la prova d'avaluació de l'aptitud professional per a la professió d'advocat MÉS INFORMACIÓ

El Reial Decret aprovat el 07 de març de 2014 pel Consell de Ministres va reformar el Reial Decret 775/2011, perquè la prova consti únicament d'una part escrita de respostes o respostes múltiples amb preguntes teòriques i supòsits pràctics sobre situacions reals a les que van a enfrontar-se els futurs advocats i procuradors.

El Reial Decret de març de 2014 també reconsidera els percentatges de ponderació entre la qualificació obtinguda en el curs de formació i l'obtinguda en l'avaluació final, de tal manera que aquesta no sigui l'únic mitjà d'avaluació, sinó que formi part d'un conjunt d'avaluacions successives.

El text estableix que la qualificació final resultarà de la mitjana ponderada entre el 70% de l'obtinguda en l'avaluació i de l'30% de l'obtinguda en el curs de formació rebut MÉS INFORMACIÓ.

L'estructura d'aquesta prova es realitza de la següent manera:

 • Qüestionari de respostes múltiples tancades. Cada pregunta tindrà quatre respostes alternatives i només una serà correcta.
 • No es permet utilitzar textos legals ni altre material de suport.
 • 50 preguntes sobre matèries comunes de l'exercici de la professió d'advocat i 25 a triar entre una d'aquestes àrees: civil, laboral penal i administratiu.
 • Criteris de correcció:
  • La qualificació serà "Apte / No apte" i incorporarà la nota obtinguda en el màster de formació ponderada en un 30%. Per obtenir la qualificació de "Apte" caldrà obtenir al menys un 5 sobre 10. Les preguntes amb resposta equivocada restaran un 0,33% de la valor de la pregunta. Les preguntes no contestades no puntuaran.
  • Cada aspirant rebrà la qualificació de forma individualitzada i anònima

Comparteix: