31 juliol 2014

formes jurídiques

advocadaA partir de el pla d'empresa que hagis elaborat podràs triar la forma jurídica que millor s'adapta a les teves necessitats. Els tràmits per constituir l'empresa, així com les obligacions fiscals i laborals varien en funció de la forma jurídica escollida.

Hi ha dos grans grups de formes jurídiques: persones físiques (empresari individual, Comunitat de Béns i Societat Civil) i persones jurídiques (Societat Limitada, Societat Laboral, Societat Cooperativa). Dins de les persones jurídiques, es pot optar per constituir Societats Professionals escollint entre les diverses formes societàries. La Societat Professional s'inscriurà en el Col·legi d'Advocats.

Com en tots els àmbits, aquestes formes jurídiques tenen avantatges i desavantatges, que descrivim a continuació:

empresari Individual

Avantatges

 • No està sotmès a molts tràmits de constitució.
 • No és obligatori inscriure en el Registre Mercantil.
 • No s'exigeix ​​capital mínim inicial.
 • No cal comptar amb la participació de socis.
 • Tributació segons guanys.

Desavantatges

 • Recau sobre l'empresari tot el risc que pugui comportar el negoci.
 • L'empresari respon amb el patrimoni de l'negoci i el propi.

 

Comunitat de Béns / Societat Civil

Avantatges

 • No estan sotmeses a molts tràmits de constitució.
 • No és obligatori inscriure en el Registre Mercantil ni és necessari constituir-se en escriptura pública.
 • No s'exigeix ​​capital mínim inicial.
 • Els socis tenen absoluta llibertat per pactar el que considerin convenient, dins dels límits de la llei.
 • Tributació segons guanys.
 • El risc de crear l'empresa no recau en una sola persona.

Desavantatges

 • S'exigeixen a l'almenys dos socis per a la seva constitució.
 • Els socis responen amb el patrimoni de l'negoci i amb el propi.
 • No tenen personalitat jurídica.
 • Cada soci ha de pagar l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • És una figura societària molt poc definida.

 

Societat Limitada / Limitada nova empresa / Unipersonal

Avantatges

 • El capital mínim exigit per constituir-se no és molt elevat (3.005,06 €, en el cas de la societat limitades. De 3.012 € a 120.202 € per a la societat limitada nova empresa),
 • No s'exigeix ​​un nombre elevat de socis (un mínim de dos per a la societat limitada; entre dos i cinc per a la societat limitada nova empresa). Es pot constituir fins i tot amb un únic soci (societat unipersonal)
 • La responsabilitat dels socis està limitada a les aportacions realitzades.
 • El capital social es divideix en participacions socials nominals, iguals, indivisibles i acumulables. Els socis tenen el dret d'adquisició preferent. Per realitzar transmissions a persones alienes a la Societat és necessari el consentiment previ de la Junta General.

Desavantatges

 • El capital social ha d'estar íntegrament subscrit i desemborsat en el moment de la constitució. S'exclou l'aportació de treball o serveis com a participació en la societat.
 • A l'estar limitada la responsabilitat a l'capital aportat, es dificulta la consecució de crèdits sense disposar de l'aval personal dels socis.
 • La transmissió de participacions ha de comptar amb el consentiment dels altres socis.
 • Els promotors de l'empresa no poden acollir-se a contractes de treball bonificats.
 • S'ha de celebrar a l'almenys una Junta d'Accionistes anual.
 • És obligatori dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil.

 

societat Laboral

Avantatges

 • El capital mínim exigit per constituir-se no és molt elevat per a la societat laboral limitada (3.005,06 €).
 • La responsabilitat dels socis està limitada a l'capital aportat.
 • La constitució de la societat compta amb bonificacions fiscals.
 • Es pot beneficiar d'ajuts econòmics en la contractació de personal.

Desavantatges

 • S'exigeixen a l'almenys tres socis per a la seva constitució.
 • En el cas de la societat anònima laboral, el capital mínim de constitució és elevat (60.101,21 €).
 • No es poden transmetre les accions lliurement.
 • És obligatori destinar anualment un 10% dels beneficis a el Fons de Reserva.
 • L'existència de dos tipus de socis (socis treballadors i socis capitalistes no treballadors) pot provocar dificultats a l'hora de prendre decisions.
 • S'ha de celebrar a l'almenys una Junta d'Accionistes anual.
 • És obligatori dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil.

 

societat Cooperativa

Avantatges

 • No s'exigeix ​​un capital mínim de constitució, aquest es fixa en els estatuts.
 • Els socis es poden donar d'alta o baixa voluntàriament.
 • La responsabilitat dels socis està limitada a les aportacions realitzades.
 • Tots els socis participen amb els mateixos drets.
 • Es pot beneficiar de bonificacions socials.

Desavantatges

 • S'exigeixen a l'almenys tres socis per a la seva constitució.
 • S'ha de celebrar a l'almenys una Assemblea anual.
 • És obligatori dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil.

Consulta més informació: http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas.aspx

consell-verdConsells

Joan Garbayo, director general d'Assessoria Jurídica de Novit Legal, recorda que l'advocat que obre el seu propi despatx "no deixa de ser un empresari" i com a tal, ia la vista de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, pensa que al principi hauria constituir-se com "empresari de responsabilitat limitada". Més endavant, "quan s'assentin les bases amb altres lletrats -asociados- donar una forma societària adequada".

Per la seva banda Luis Blat, soci director de Roseta Advocats, diu que "la Llei ens encamina cap a la Societat Limitada Professional", tot i que en funció de les circumstàncies pot no resultar obligatòria.

Comparteix: