30 juliol 2014

Despatx d'Advocats: concepte i Requisits

Un despatx d'advocats és una modalitat d'exercici professional que ofereix serveis jurídics. Podem trobar-lo amb diverses denominacions: signatura d'advocats, bufet d'advocats o estudi jurídic.

Despatx d'advocatsEls advocats d'un despatx reben diferents noms en funció del seu grau d'experiència:

  • socis: són els propietaris
  • associats: advocats externs que presten els seus serveis a les signatura en casos especials.
  • Junior: advocats amb menys experiència, subordinats als socis.

La col·legiació en un Col·legi d'Advocats és obligatòria per exercir l'advocacia a Espanya. A l'col·legiar en un sol Col·legi d'Advocats pots exercir la professió a tot Espanya. Aquests són els requisits per a la col·legiació:

  • Ser major d'edat i tenir la nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea o d'l'acord sobre Espai Econòmic Europeu de 2 de maig de 1992, llevat del que disposen tractats o convenis internacionals o dispensa legal.
  • Posseir el títol de llicenciat o graduat en Dret o els títols estrangers homologats.
  • No tenir antecedents penals que inhabilitin per a l'exercici de l'advocacia.
  • No estar sotmès a causa d'incapacitat, incompatibilitat o prohibició per a l'exercici de l'advocacia.
  • Satisfer la quota d'ingrés i altres quotes establertes pel Col·legi d'Advocats. La incorporació com a exercent exigirà, a més, l'ingrés a la Mutualitat General de l'Advocacia, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa o, si escau, el règim de Seguretat Social que correspongui.
  • Només es considera advocat a el col·legiat exercent.

Comparteix: