Com puc obtenir els criteris d'honoraris dels Col·legis?

La quantia dels honoraris serà lliurement convinguda entre el client i l'advocat, sense cap limitació. No obstant això, cada Col·legi d'Advocats elabora els seus propis criteris orientatius d'honoraris, atès que són els òrgans competents en aquesta matèria; aquests criteris es realitzen als exclusius efectes de la taxació de costes i de la jura de compte dels advocats (Disposició addicional quarta de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, en la redacció que en fa la Llei 28/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici).

Aquest Consejo General manca d'informació a l'respecte, de manera que si necessites conèixer uns criteris determinats, has d'acudir a Col·legi corresponent, on podran donar-te la informació necessària però únicament als exclusius efectes de la taxació de costes i de la jura de compte dels advocats.

Comparteix: