Formació i Sensibilització en Drets Humans

Aquesta àrea de treball pretén reforçar les capacitats i coneixements de l'advocacia en matèria de drets humans; així com promoure la figura dels advocats i advocades com a garants de la protecció dels drets fonamentals

L'advocacia constitueix una peça essencial en la defensa dels drets humans i l'accés a la justícia de totes les persones en la nostra societat. Mitjançant l'exercici de la professió, Els i les lletrades defensen els drets i llibertats dels que els s'encarreguen seus assumptesadaptant les seves pretensions d'acord amb el dret. d'aquí l'interès de la Fundació a enfortir les seves capacitats de cara a l'aplicació d'un enfocament de drets humans en la defensa dels seus assumptes. 

Igualment, des de l'advocacia institucional, es posa especial èmfasi en la promoció i protecció de lus drets humans, instant als poders públics a l'acompliment de les seves obligacions nacionals i internacionals i encoratjant a la implicació dels altres actors de la societat civil.